Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - Juni 2015

14:00 / 20 August 2015 Empir Group Press release

Januari - Juni 2015
Nettoomsättningen uppgick till 23,3 (28,0) mkr
Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (0,1) mkr
Resultat efter skatt uppgick till 0,4 (0,2) mkr

Resultat per aktie uppgick till 0,05 (0,03) kr

April - Juni 2015
Nettoomsättningen uppgick till 11,5 (14,1) mkr
Rörelseresultatet uppgick till -0,1 (-0,4) mkr
Resultat efter skatt uppgick till -0,1 (-0,3) mkr

Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,04) kr

VD:s kommentarer
Omsättningen minskade med ca 18 % jämfört med det andra kvartalet förra året. Trots det så förbättrades rörelseresultatet något jämfört med förra året, både för det första halvåret som det andra kvartalet. Omsättningsminskningen beror på minskad försäljning via underleverantörer i ett ramavtal som gick ut sista mars samt svårigheter att rekrytera nya konsulter i en mycket tuff konkurrens. Beläggningen har ändå varit god under kvartalet men kalendereffekten slår negativt om man jämför med det första kvartalet 2015.

Ovan nämnda ramavtal har ersatts med ett nytt ramavtal genom Kammarkollegiet. Detta ramavtal tecknades den 5 maj (se separat pressmeddelande i maj) med MSC Open Source AB. Under maj/juni har vi arbetat vidare med detta nya ramavtal för att få en så god utväxling som möjligt ur det. Som tidigare nämnts så har vi tecknat samarbetsavtal med 22 underleverantörer för att säkerställa vår leveranskapacitet. MSC kommer att fortsätta sin satsning inom säkra Open Source lösningar under året med detta ramavtal som grund.

Marknaden

Den generella efterfrågan på IT-konsulttjänster har varit fortsatt god under det andra kvartalet

Händelser efter rapportperiodens slut

Efter begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget utlyste styrelsen en extra bolagsstämma i början av juli som sedermera hölls den 11 augusti 2015. Besluten på denna stämma går att läsa om i ett pressmeddelande utskickat den 11 augusti.

Utsikter

MSC kommer fortsatt att arbeta för tillväxt och med fokus på förbättrad lönsamhet. MSC lämnar ingen årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Nilsson, tfVD, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@msc.se

Peter Gustafson, Styrelseordförande, tel 073-442 46 62, e-post: pg@greencapitalpartners.se

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/