Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Information från MSCs extra bolagsstämma 11 augusti 2015 - pressmeddelande

16:00 / 11 August 2015 Empir Group Press release

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument, eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2015 klockan 16.00.

Extra bolagsstämma i MSC Konsult AB (publ) hölls den 11 augusti 2015.

Den extra bolagsstämman har fattat följande beslut i sammandrag:

Styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter.

Arvode till de av stämman utsedda ordinarie ledamöterna ska utgå med sammanlagt 360 tkr att fördelas med 120 tkr till ordföranden och 60 tkr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Vidare beslutades att om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget möjlighet ska ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Vidare beslutade stämman om nyval av Per Hallerby, Björn Lagerholm och Matz Borsch som styrelseledamöter. Av årsstämman 2015 valda styrelseledamöter kvarstår Peter Gustafson (styrelseordförande) och Pia Hofstedt.

Valberedning

Till valberedning inför årsstämman 2016 utsågs Lars Svensson (Rambas AB), Henrik Stenström (Norrkila AB) och styrelsens ordförande Peter Gustafson att ersätta de tre vid årsstämman utsedda ledamöterna och med i övrigt oförändrade riktlinjer för valberedningen beslutade av årsstämman 2015.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagets firma till MSC Group AB (angiven firma förutsätter registrering hos Bolagsverket). Stämman beslutade även att ändra gränserna avseende bolagets aktiekapital och antalet aktier att uppgå till lägst 12 000 000 kronor (5 100 000 kronor) och högst 48 000 000 kronor (20 400 000 kronor) respektive lägst 8 000 000 aktier (3 400 000 aktier) och högst 32 000 000 aktier (13 600 000 aktier). I övrigt beslutade stämman om ett antal mindre ändringar (se kallelsen till extra bolagsstämman).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslut om utökat bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission av A-aktier och/eller B-aktier för att möjliggöra riktade emissioner för expansion genom förvärv eller för att vid behov snabbt kunna anskaffa kapital för att stärka bolagets ekonomiska ställning. Bemyndigandet begränsas till en eller flera emissioner av maximalt 8 000 000 aktier (oavsett aktieslag).

För ytterligare information kontakta:
Peter Gustafson, Styrelseordförande, 073-442 46 62

Torbjörn Nilsson, tf VD/CFO, 070-497 57 41

Stockholm den 11 augusti 2015

MSC Konsult AB (publ)
Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm
Tel: +46 8 446 55 00
http://www.msc.se, info@msc.se
Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

Detta är MSC

MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och Projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på Nasdaq OMX Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/