Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Konsult förvärvar 60 procent av Frontwalker AB

17:30 / 21 August 2015 Empir Group Press release

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument, eller krav ställda i noteringsavtalet. Information lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2015 klockan 17.30

MSC Konsult ABs styrelse har beslutat att använda sig av sitt bemyndigande att emittera nya aktier i MSC Konsult AB. Bolaget har idag ingått avtal om att förvärva ca 60 procent av aktierna i It konsultföretaget Frontwalker AB i samband med en pågående nyemission i Frontwalker.

För att finansiera köpet kommer MSC genomföra en riktad kontant emission till ett antal externa investerare. Totalt kommer MSC ge ut 3.428.573 nya B-aktier och erhålla en kontant emissionslikvid om 6.000.003 kronor. Emissionslikviden kommer att används till att teckna nyemitterade aktier i It konsultföretaget Frontwalker AB.

Frontwalker AB beräknas under räkenskapsåret 2015/2016 omsätta ca 130 mkr med ett mindre överskott. Bolaget har 80 anställda på fyra kontor i Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall. Verksamheten kompletterar MSC bra och ger MSC koncernen ett utökat tjänsteutbud. Vissa synergivinster kommer att realiseras efter att verksamheterna samordnats.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD, 070-590 18 22

Peter Gustafson, styrelseordförande, 073-442 46 62

Stockholm den 21 augusti 2015

MSC Konsult AB (publ)
Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm
Tel: +46 8 446 55 00
http://www.msc.se, info@msc.se
Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/