Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Företrädesemission och ny kapitalstruktur

08:00 / 27 January 2016 Empir Group Press release

27 januari 2016

Styrelsen i MSC Group AB föreslår att Bolaget ska genomföra en företrädesemission samt ändra Bolagets kapitalstruktur. Styrelsen har därför kallat till extra bolagsstämma för att genomföra en företrädesemission på cirka 22 mkr och minska Bolagets aktiekapital med ett belopp som motsvarar emissionslikviden i företrädesemissionen.

Styrelsen för MSC Group AB ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman ska besluta att öka Bolagets aktiekapital med högst 22 005 979,50 kronor genom en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna av högst 14 670 653 aktier av serie B ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 22 miljoner kronor, före emissionskostnader. Syftet med Företrädesemissionen är att tillföra Bolaget extra rörelselikviditet och finansiera strukturkostnader som gjorda förvärv och den snabba tillväxten inneburit samt att fortsatt kunna investera i ytterligare tillväxt för nya och befintliga dotterbolag.

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie (oavsett serie) ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B till kursen 1,50 kronor. Teckningstiden löper från och med den 9 mars 2016 till och med den 23 mars 2016. Aktiekapitalet kan ökas med högst cirka 22 mkr om samtliga aktier tecknas i emissionen. Några av Bolagets större ägare har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande sina pro rata andelar, vilket motsvarar cirka 46,2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är inte säkerställd genom garantiåtaganden.

Styrelsen har även föreslagit att extra bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fri fond. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och sker i syfte att ge Bolaget en, mot bakgrund av den bedrivna verksamheten, mer ändamålsenlig kapitalstruktur. Genom minskningsbeslutet ska Bolagets aktiekapital minskas med ett belopp motsvarande det som inflyter till Bolagets aktiekapital genom Företrädesemissionen, dvs. högst 22 005 979,50 kronor. Mot bakgrund av att förslaget om minskning av Bolagets aktiekapital är villkorat av att stämman beslutar om Företrädesemissionen kommer varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital att minska, varför inget tillstånd kommer krävas från Bolagsverket eller allmän domstol.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 26 februari 2016 klockan 09.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 64, 5tr, i Stockholm. Kallelse offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.
Bakgrund och motiv

Syftet med Företrädesemissionen är att tillföra Bolaget extra rörelselikviditet och finansiera strukturkostnader som gjorda förvärv och den snabba tillväxten inneburit samt att fortsatt kunna investera i ytterligare tillväxt för nya och befintliga dotterbolag.

Syftet med den förslagna minskningen av Bolagets aktiekapital, utan indragning av aktier, är att ge Bolaget en, mot bakgrund av den bedrivna verksamheten, mer ändamålsenlig kapitalstruktur

Kommentar från MSC Group AB:s VD, Lars Save

Efter höstens förvärv av Racasse AB och 60 procent av Frontwalker AB samt den pågående omorganisationen av MSC Group koncernen ber vi nu våra aktieägare om hjälp att stärka oss inför nästa etapp i att återföra MSC till ett vinstgivande och en betydligt större noterad IT-koncern.

Vi kan inte springa fortare än vad våra finanser tillåter och jag är glad att så många av våra större aktieägare ställer upp med Teckningsförbindelser och därmed stödjer våra ansträngningar och delar vår vision om ett MSC i fortsatt tillväxt.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i MSC Group AB har föreslagit att extra bolagsstämman ska genomföra Företrädesemissionen om cirka 22 miljoner kronor. Genom Företrädesemissionen kan högst 14 670 653 aktier av serie B ges ut och aktiekapitalet kan ökas med högst 22 005 979,50 kronor. Teckningskursen har fastställts till 1,50 kronor per ny aktie av serie B. Rätt att få teckningsrätter ska tillkomma den som den 4 mars 2016 (avstämningsdagen för Företrädesemissionen) är registrerad som aktieägare i Bolaget. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna 1 ny aktie per 1 befintlig aktie. Varje befintlig aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, berättigar till 1 teckningsrätt och 1 teckningsrätt ger rätt till teckning av 1 ny aktie av serie B. Aktieägare och allmänheten kommer att ha möjlighet att teckna de nya aktier av serie B som inte tecknas med stöd av teckningsrätter. Teckningsperioden löper från och med den 9 mars 2016 till och med den 23 mars 2016, eller den senare dag som styrelsen beslutar.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

29 januari 2016                                          Kallelse till extra bolagsstämma

26 februari 2016                                        Extra bolagsstämma

3 mars 2016                                                 Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter
4 mars 2016                                                 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

8 mars 2016                                                 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

9 mars 2016 t.o.m. 23 mars 2016        Teckningsperiod
9 mars 2016 t.o.m. 21 mars 2016        Handel i teckningsrätter

9 mars 2016 t.o.m. reg. hos BV           Handel i BTA (sker t.o.m. registrering hos Bolagsverket)

31 mars 2016                                              Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen

Extra bolagsstämma

Aktieägarna i MSC Group AB kallas till extra bolagsstämma den 26 februari 2016 kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 64, 5tr, i Stockholm. Fullständig kallelse finns i separat meddelande.

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MSC Group AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2016 klockan 8:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/