Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC offentliggör prospekt.

10:00 / 5 January 2016 Empir Group Press release

5 januari 2015

MSC offentliggör prospekt.

Styrelsen i MSC Group AB har upprättat ett prospekt med anledning av styrelsens beslut av den 22 oktober 2015 om emission av 3 200 000 aktier av serie B  i samband med förvärvet av Racasse AB samt styrelsens beslut om av den 2 november 2015 om emission av 3 428 573 aktier av serie B. Efter registrering av genomförda emissioner finns totalt 14 670 653 aktier i MSC Group AB, varav 14 270 653 aktier av serie B och 400 000 aktier av serie A och ett aktiekapital om 22 005 980 kronor.

Prospektet har upprättats för att möjliggöra att de nyemitterade aktierna enligt ovan blir upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Prospektet har nu godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida på http://www.msc.se/investor-relations/prospekt/.

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandhåller högkvalitativa konsulttjänster inom IT. Genom vårt strukturerade arbetssätt och förståelse för våra kunders verksamhet levererar vi lösningar med hög affärsnytta. Bolagets grundades 1987 och B-aktien noterades på NASADAQ OMX Nordens Small Cap lista 1998. Mer information hittar du på www.msc.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MSC Group AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 januari 2016 klockan 10.00 CET.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i MSC Group AB i någon jurisdiktion, varken från MSC eller någon annan. Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktion kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/