Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - September 2016

08:30 / 8 November 2016 Empir Group Press release

Januari - September 2016
  • Nettoomsättningen uppgick till 113,2 (32,7) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,6 (-0,1) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -4,3 (-0,1) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,30 (-0,02) kr
Juli - September 2016
  • Nettoomsättningen uppgick till 29,6 (9,4) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,6 (-0,5) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,5) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,07) kr

VD har ordet

Efter ett händelserikt första år på posten som VD kan jag konstatera att vi håller på att leverera på vår tillväxtplan och omgörningen av MSC och Frontwalker bolagen. MSCs nettoomsättning för de tre första kvartalen 2016 visar en fortsatt kraftig nettoökning och uppgick till ca 113 mkr, +246 %. Vi tappar en del volym på grund av kapacitetsbrist och ett större krav på lönsamhet i vår debitering. Att bara byta pengar känns inte direkt meningsfullt utan vi sänker hellre tillväxten något och fokuserar på lönsamhet i den volym vi nu har. Att få en organisation att tänka täckningsbidrag och att göra rätt saker snarare än att fokusera på omsättning är alltid en utmaning!

Den stora händelsen under tredje kvartalet är att vi fyllde våra emissioner och att dessa blev övertecknade med 134 %. Detta innebär att vi har tillfört likvida medel med ett betydande belopp och att vi i princip blivit av med alla räntebärande skulder.

De teckningsoptioner som ligger utestående i samband med företrädesemissionen och som gäller under de kommande 12 månaderna. Vi har stora förhoppningar att dessa kommer att tillföra betydande likvida medel till koncernen.

Vi har i emissionen utlovat fortsatt expansion genom förvärv och ökad lönsamhet genom hårt organiskt eget arbete. Vår nya organisation med självständiga operativa enheter håller på att sätta sig. Allt framåtriktat, såsom budget och planeringsarbete, sker nu i våra självständiga dotterbolag. Som alltid när man delar upp en centralt styrd organisation så blir det kvar kostnader som ingen vill ta ansvar för och därmed kan avvecklas. Något som kommer att tas hand om i bokslutet så att vi kan ha en så slimmad och decentraliserad organisation som möjligt inför 2017.

Uppdelningen av koncernen i sju självständiga operativa enheter görs för att öka mätbarheten och tydliggöra ansvarstagandet för de olika operativa resultaten.

Vi har fortsatt haft både positiv och negativ rotation på personal med en fortsatt svårighet att rekrytera nya medarbetare, speciellt i Stockholmsområdet. Frustrationen är stor med svårigheten att rekrytera nya medarbetare men det är en styrka att vi har resurser att tillgå utanför Stockholmsområdet.

Vi fortsätter att belasta resultatet med såväl transaktions-som strukturkostnader i samband med organisationsförändringar och integration av de olika rörelserna. Rörelseresultatet belastades med kostnader av engångskaraktär som under perioden uppgick till ca 1 575 tkr. Men oräknat detta är vi självklart INTE nöjda med att fortsätta visa röda siffror. Vi är många som jobbar hårt med detta. Beläggningen är acceptabel, det är högkonjunktur och just nu är det mer en fråga om leveranskapacitet än försäljning samt god kostnadskontroll för att få en lönsamhets vändning i höst. Självklart tror vi så mycket om vår egen kapacitet att vi skall klara att förvandla vår omsättning 140 -150 mkr på årsbasis till minst branschgenomsnittlig lönsamhet på nedersta raden.

Utvärdering av tänkbara kompletterande förvärv sker löpande och vi upplever ingen större brist på tänkbara kandidater och hoppas kunna genomföra 1-2 förvärv under hösten.

Den 27 oktober förvärvade MSC Group AB en minoritetspost på ca 28 % i bolaget Designtech Solutions AB. MSC Group betalar för förvärvet genom en apportemission på 1 200 000 st aktier av serie B i MSC Group AB. Mer information om förvärvet finns på vår hemsida.

Marknad och kunder

Marknadsförutsättningarna under 2016 måste anses vara goda, framförallt i Stockholms området. Här råder snarare leveranskapacitetsproblem än brist på efterfrågan. Med vår, volymmässigt, mycket större verksamhet och därmed naturliga marknadsnärvaro skall MSC kunna få sin beskärda andel även framöver. Vi har kunskapen, och leveransförmågan så det är helt upp till oss själva att få ordning på vår butik och det är vi på god väg med att genomföra.

Utsikter

Genom den, under 2015, tillförda affärsvolymen och de åtgärder som vi har sjösatt så kommer 2016 bli ett tillväxtår. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@msc.se 

Torbjörn Nilsson, CFO, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@msc.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/