Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Förändring av det totala antalet aktier och röster i MSC Group AB

08:00 / 30 November 2016 Empir Group Press release

30 november 2016

I november 2016 har 1 200 000 nya aktier av serie B emitterats i MSC Group AB ("MSC"). Aktierna av serie B utgavs i en emission (beslutad av styrelsen den 27 oktober 2016) i samband med förvärvet av Designtech Solutions AB.

Efter emissionen uppgår aktiekapitalet i MSC per den 30 november 2016 till 22 680 530,40 kronor fördelat på 40 347 787 aktier, varav 800 000 aktier är av serie A och 39 547 787 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en (1) röst och varje aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Det totala antalet röster i MSC uppgår per den 30 november 2016 till 4 754 778,70. Bolaget äger inga egna aktier.

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MSC Group AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2016 klockan 08.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/