Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Information till innehavare av teckningsoption av serie 2016/2017 i MSC Group AB

11:59 / 1 December 2016 Empir Group Press release

Första möjligheten att utnyttja teckningsoptioner av serie 2016/2017 i MSC Group AB ("MSC") startar den 1 december 2016 och teckningstiden löper i första perioden fram till den 15 december 2016

Rätt att teckna nya B-aktier

En (1) innehavd teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i MSC till en teckningskurs om 2,00 SEK.

Teckningsperioder

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under sex (6) olika lösenperioder fram till slutdatum den 14 oktober 2017. Lösenperioderna är enligt nedan datum:

1 dec - 15 dec 2016

1 feb - 15 feb 2017

1 april - 17 april 2017

1 juni - 15 juni 2017

1 aug - 15 aug 2017

1 okt - 14 okt 2017

Direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare - anmälan om teckning och betalning samt leverans av aktier

Anmälan om teckning av nya B-aktier i MSC med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017 sker genom ifyllande av anmälningssedel "Anmälan för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2016/2017 i MSC Group (publ)". Anmälningssedeln kan hämtas på MSC:s och Mangolds respektive hemsida, www.msc.se eller www.mangold.se. Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 14 oktober 2017 förfaller värdelösa. Betalning för de nya B-aktierna i MSC sker genom samtidig betalning till angivet bankgiro/konto på anmälningssedeln. Önskar innehavare utnyttja sin teckningsoption under den första lösenperioden så postar, mailar eller faxar denne in anmälan och gör samtidigt en inbetalning av teckningslikviden enligt instruktioner på anmälningssedeln. När Mangold erhållit både en anmälan och tillhörande likvid från teckningsoptionsinnehavaren bokas teckningsoptionerna om till interimsaktier (IA) på innehavarens VP-konto. Erhållna interimsaktier omvandlas till aktier efter genomförd registrering hos Bolagsverket.

Förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare - anmälan om teckning och betalning

Anmälan om teckning och betalning av nya B-aktier i MSC med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017 sker enligt instruktion från respektive förvaltare/bank. Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 14 oktober 2017 förfaller värdelösa. Observera att sista dag för anmälan om teckning under lösenperioderna ovan via bank och/eller förvaltare kan infalla ett tidigare datum än sista teckningsdag som anges ovan. Förvaltarregistrerad teckningsoptionsinnehavare bör därför stämma av sista dag för anmälan om teckning med respektive förvaltare/bank.

Handel i teckningsoptioner av serie 2016/2017 i MSC

Teckningsoptionerna är onoterade.

Teckningsoptionsvillkor

Fullständiga teckningsoptionsvillkor finns tillgängliga hos bolaget och kan på begäran av innehavare översändas per mail eller post.

1 december 2016

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/