Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC GroupAB förvärvar Capo Marknadskommunikation AB och genomför apportemission för attdelfinansiera förvärvet

19:35 / 20 December 2016 Empir Group Press release

Stockholm 20 december 2016

MSC Group AB har idag ingått avtal med Lorentzons i Grenna Aktiebolag, organisationsnummer 556432-8291, Brinkliden AB, organisationsnummer 556781-6375 och Hans Thoursie AB, organisationsnummer 556237-0428, om förvärv av samtliga 1 000 aktier i Capo Marknadskommunikation AB, organisationsnummer 556766-9188. Förvärvet genomfördes per idag.

Betalning för de förvärvade aktierna i Capo Marknadskommunikation AB erläggs genom dels kontant vederlag om 3 500 000 kronor, dels genom nyemission (apportemission) av 1 500 000 aktier av serie B i bolaget. Med anledning härav har styrelsen, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 30 juni 2016, idag beslutat att emittera 1 500 000 nya aktier av serie B till säljarna. Vidare kan en kontant framtida tilläggsköpeskilling komma att utgå under förutsättning att Capo Marknadskommunikation AB når visst resultat under 2018 och 2019.

Baserat på stängningskursen för aktier av serie B i MSC Group AB per handelsdagen igår, 2,25 kronor, har styrelsen beräknat vederlaget för aktierna i Capo Marknadskommunikation AB till sammanlagt 6 875 000 kronor, varav 3 500 000 kronor avser kontant vederlag och 3 375 000 kronor avser de nyemitterade aktierna. Det värde till vilket apportegendomen slutligen kommer att tas upp i bolagets balansräkning kan dock, till följd av tillämpliga redovisningsregler och förändringar av den noterade kursen på bolagets aktier, komma att avvika från det värde apportegendomen nu beräknas komma att upptas till.

Lars Save, VD och koncernchef MSC Group, "Capo Marknadskommunikation kompletterar MSC både geografiskt och kompetensmässigt med utgångspunkt från sina två kontor i Jönköping och Göteborg. Med sina 12 anställda och ca 12 mkr i årsomsättning bidrar man positivt till koncerns tillväxt med lönsamhet och större systemutvecklingsresurs. Capo gör generellt snyggt designade arbeten och med spetskompetens inom PIM, Produkt Information Management, ihop med E handel med utgångspunkt från en gemensam artikeldatabas och för professionella användare, gör Capo förvärvet spännande."

Joakim Lorentzon, VD i Capo, "vi är väldigt glada över att bli en del av MSC Group. Capo har som mål att bli en ledande aktör inom PIM och B2B E-handel. MSC Group vill satsa på detta och vi känner att vår framtida tillväxt kommer att underlättas genom de resurser som vi nu gemensamt får. Vi ser att vi har en spännande framtid tillsammans." 

Emissionen av 1 500 000 nya aktier av serie B medför en utspädning om cirka 3,7 procent av det totala antalet aktier i bolaget beräknat före emissionen och cirka 3,6 procent av det totala antalet aktier i bolaget beräknat efter emissionen. De nyemitterade aktierna beräknas att registreras hos Bolagsverket inom kort.

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster i Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2016 klockan 19.35 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/