Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Bokslutskommuniké 2015

15:33 / 11 February 2016 Empir Group Press release

Januari - December 2015
Nettoomsättningen uppgick till 73,1 (51,5) mkr
Rörelseresultatet uppgick till -3,0 (-1,5) mkr
Resultat efter skatt uppgick till -3,2 (-1,4) mkr

Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,17) kr

Oktober - December 2015
Nettoomsättningen uppgick till 40,5 (13,5) mkr
Rörelseresultatet uppgick till -2,9 (-0,8) mkr
Resultat efter skatt uppgick till -3,1 (-0,8) mkr

Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,10) kr

VD:s kommentarer

MSCs nettoomsättning för 2015 ökade med 42 % jämfört med föregående år och uppgick till 73 132 tkr. Detta tack vare konsolideringen av förvärven av Racasse från första oktober och av Frontwalker AB från första november 2015. Resultat efter skatt uppgick till -3 231 tkr, varav -626 tkr är hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande i Frontwalker AB. Resultat har belastats med transaktionskostnader och extra ledningskostnader i samband med övertagandet av de två nya rörelseenheterna på ca 1 750 tkr, allt kostnadsfört under det fjärde kvartalet.

,

Fjärde kvartalet kännetecknades av brist på leveranskapacitet inom MSC delarna och viss obeläggning inom Frontwalker eftersom synergieffekterna ännu inte slagit igenom. Racasse har levererat fullt ut enligt plan med ett hälsosamt överskott under fjärde kvartalet. Därutöver har mycket arbete lagts ner och extra kostnader tagits, för att få igång den nya organisationen och att organisera oss på rätt sätt inför verksamhetsåret 2016. Båda förvärven har i stort levererat enligt våra förvärvsplaner och är nu under samordnad ledning. Sammantaget så gav fjärde kvartalet ensamt ett negativt bidrag om 3 086 tkr av helårets resultat.

Under andra halvan av 2015 har vi tillfört absolut nödvändig tillväxt genom två förvärv och som framgår av fjärde kvartalets omsättning finns goda förutsättningar att MSC kommer att vara en tillväxtraket även nästa år. Den nya tillförda affärsvolymen är väsentlig och en avgörande skillnad för MSC som koncern och våra möjligheter att äntligen kunna tjäna pengar av betydelse för våra aktieägare. Ledningen är helt fokuserad på att förvalta denna affärsvolym och vi har självklart som kortsiktigt mål att förvandla detta till minst branschgenomsnittlig lönsamhet på nedersta raden. Vi har personalen, vi har kunderna och det finns definitivt en marknad för oss. Vi behöver förbättra vårt interna arbetsflöde och minska vår overhead för att höja lönsamheten överlag. Något som vi är i full fart med att genomföra för att få så stor effekt som möjligt under 2016.

Marknaden

Marknadsförutsättningar under 2016 måste anses vara goda och bedöms kunna växa värdemässigt inom segmentet IT-konsulttjänster som är MSC huvudmarknad. Det är helt upp till oss själva att säkerställa att MSC får sin beskärda del av denna tillväxt.

Händelser efter rapportperiodens slut

Den 5 januari 2016 offentliggjorde MSC ett prospekt som upprättats för att möjliggöra nyemitterade aktier upptagas till handel på marknadsplatsen. Nyemission för Frontwalker ABs förvärv registrerades den 8 januari 2016

Den 27 januari 2016 offentliggjorde MSC att man kallar till extra bolagsstämma de 26 februari. Styrelsen har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en företrädesemission som vid full teckning tillför bolaget cirka 22 mkr före emissionskostnader. Kapitalet skall användas till att stärka rörelsefinansieringen för att supporta den mycket större affärsvolymen 2016, investering i rationalisering samt den befintliga verksamheten för att höja lönsamheten över nästan hela linjen. Resten skall användas till förvärv av kompletterande verksamheter för en fortsatt snabb expansion.

Under januari 2016 har bolaget omförhandlat delar av sin bankfinansiering och upptagit nya externa rörelselån löpande fram t o m 30 juni 2017 och säkrat tillgången till rörelselikviditet för den löpande organiska verksamheten fram till nästa sommar.

Den 5 februari 2016 offentliggjorde MSC en ny organisation inför 2016 med delvis ny koncernledning, bestående av VD och Koncernchef Lars Save, CFO Torbjörn Nilsson och COO Henrik Stenström. Samt att Verksamheten organiseras i fem operativa självständiga dotterbolag MSC Infra AB, MSC Solution AB, Racasse AB, Frontwalker AB och MSC Frameworks AB. Moderbolaget är tömt på rörelse och är nu ett koncernmoderbolag med enbart interna tjänster till dotterbolagen.

Utsikter

Genom den, under 2015, tillförda affärsvolymen och de åtgärder som vi har sjösatt så kommer 2016 fortsatt bli ett tillväxtår. Genom företrädesemissionen som har 46,2 % teckningsförbindelser så kommer bolaget också att tillföras det investeringskapital som gör det möjligt för bolaget att också genomföra de planer vi har för en marginalhöjande tillväxt under 2016. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@msc.se

Torbjörn Nilsson, CFO, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@msc.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MSC Group AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2016.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/