Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC organisationsförändring och ökat ägande i dotterbolag.

12:15 / 5 February 2016 Empir Group Press release

MSC inför gradvis en mer decentraliserad struktur i fyra affärsområden, MSC Infra, MSC Solutions, MSC Applied och MSC Frameworks, som också kommer att bli vår framtida affärssegmentsindelning i vår rapportering. Moderbolaget MSC Group AB är sedan årsskiftet ett renodlat ägarbolag utan annan operativ verksamhet än koncerngemensam service till dotterbolagen.

MSC koncernledning består av VD och Koncernchef Lars Save, CFO Torbjörn Nilsson och COO Henrik Stenström. Dotterbolagen MSC Solutions AB ledds av VD Pirayeh Navaei, Racasse AB av VD Torbjörn Skog, Frontwalker AB av tf VD Henrik Stenström sedan Johan Fredsberg har lämnat VD rollen för andra uppgifter i koncernen.

I samband med smärre ägarförändringar bland minoriteten i dotterbolaget Frontwalker har MSC Group påkallat sin hembudsrätt att förvärva ytterligare ca 5 % i dotterbolaget. MSC kommer efter att detta är genomfört inneha ca 65% av samtliga aktier i dotterbolaget.

Viktiga dagar i februari.

- Ordinarie rapportering av Bokslutskommunikén 2015 den 11 februari 2016.

- 19 februari, sista dag för ägarregistrering för deltagande i extra bolagsstämman.

- 22 februari sista dag att anmäla sig till extra bolagsstämman.

- Extra bolagsstämman i MSC Group AB den 26 februari 2016, klockan 9.00 i Stockholm

Alla dokument finns upplagda på vår hemsida, www.MSC.se eller kan beställas från bolaget.

5 februari 2016

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MSC Group AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2016 kl. 12.15.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/