Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - Mars 2016

14:38 / 10 May 2016 Empir Group Press release

Januari - Mars 2016
  • Nettoomsättningen uppgick till 41,3 (11,8) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (0,5) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -3,3 (0,5) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,16 (0,07) kr

VD har ordet

MSCs nettoomsättning för det första kvartalet 2016 ökade med hela 250% jämfört med samma period föregående år och uppgick till 41 305 tkr. Detta tack vare vår tillväxtstrategi och de, under hösten, genomförda och integrerade förvärven av Racasse och Frontwalker. Koncernen är från första januari uppdelad i operativa självständiga enheter för bättre operativt fokus, mätbarhet och decentraliserat ansvarstagande för resultatet. Integrationen av de olika enheterna och kulturerna har tagit längre tid än vad man hade kunnat hoppas på. Vi har haft både positiv och negativ rotation på personal med en fortsatt svårighet att rekrytera nya medarbetare. Allt är adresserat och vi ser att våra åtgärder börjar ta skruv, men allt tar sin tid. Frustrationen är stor över att vårt interna, absolut nödvändiga, strukturarbete gör att MSC inte fullt ut kunnat dra fördel av den ganska positiva konjunkturen för våra tjänster.

Resultatet har under kvartalet belastats med strukturkostnader i samband med organisationsförändringar och integration av de olika rörelserna. Rörelseresultat belastades också med kostnader av engångskaraktär som i kvartalet uppgick till ca 2 000 tkr. Men även oräknat detta levererar MSC just nu ett rörelseresultat som vi på inget sätt är nöjda med.

Den nya tillförda affärsvolymen är väsentlig och en avgörande skillnad för MSC och våra möjligheter att äntligen kunna tjäna pengar av betydelse för våra aktieägare. Ledningen är helt fokuserad på att förvalta denna affärsvolym och vi har som kortsiktigt mål att förvandla detta till minst branschgenomsnittlig lönsamhet på nedersta raden. Vi har personalen, vi har kunderna och det finns definitivt en marknad för oss. Vi behöver fortsätta förbättra vårt interna arbetsflöde och minska vår overhead för att kraftigt höja lönsamheten överlag.

Tillgången till rörelselikviditet är avgörande för att kunna fortsätta växa men framför allt för att en väsentligt större rörelse binder mer likviditet. Att investera i effektivitetshöjande strukturarbeten och nyrekryteringar är absolut nödvändigt vilket också drar extra likviditet under tiden. Då koncernen MSC med Frontwalker under lång tid har lidit av dålig lönsamhet så är koncernen underfinansierad. MSC har under kvartalet omförhandlat sitt bankavtal och tagit upp nya ägarlån om ca 7,7 mkr till totalt 9,7 mkr löpande till den 30 juni 2017, för att klara det ökade behovet av rörelse och expansionskapital under 2016.

Marknad och kunder

Marknadsförutsättningarna under 2016 måste anses vara goda, framförallt i Stockholms området. Med vår volymässigt mycket större verksamhet och marknadsnärvaro skall MSC kunna få sin beskärda andel framöver. Vi har kunskapen, och leveransförmågan så det är helt upp till oss själva att få ordning på vår butik.

Utsikter

Genom den, under 2015, tillförda affärsvolymen och de åtgärder som vi har sjösatt så kommer 2016 bli ett tillväxtår. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@msc.se

Torbjörn Nilsson, CFO, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@msc.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/