Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Information från MSCs årsstämma 2016

18:30 / 10 May 2016 Empir Group Press release

MSC Group AB (publ) höll årsstämma den 10 maj 2016.

Årsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2015.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015 samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer.

Styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare omvaldes Per Hallerby och nyvaldes Margareta Strandbacke, Carina Erlandsson, Per Råghall och Jan Save. Per Hallerby valdes till ordförande i styrelsen.

Margareta Strandbacke, född 1957, är socionom och har tidigare erfarenhet som b la VD CAG Arete, Vice koncernchef CAG Group. Margareta är i dag Business Area Manager hos Dfind IT Executive.

Carina Erlandsson, född 1974, är civilekonom och har tidigare erfarenhet som bl a styrelsemedlem i flera av Bisnodes dotterbolagsstyrelser, tf CFO Bisnode. Carina är idag Group Business Controller hos Bisnode AB.

Pär Råghall, född 1950, är systemvetare och har tidigare erfarenhet som dotterbolagschef inom SYSteam/EVRY-koncernen och affärsområdeschef hos Enator.

Jan Save, född 1944, är jurist och är delägare i advokatbyrån Hammar i Uddevalla. Jan har en lång erfarenhet av affärsjuridik.

Arvode till de av stämman utsedda ordinarie ledamöterna ska utgå om sammanlagt 420 tkr att fördelas med 120 tkr till ordföranden och 75 tkr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Revisor

Stämman valde KPMG AB till bolagets revisor. Auktoriserade revisorn Per Gustafsson kommer att utses som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende nomineringsprocedur och instruktion för valberedningen. Proceduren innebär att valberedningen inför årsstämman ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti varje år samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Instruktionen gäller till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av instruktionen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande bl a att ersättning till VD och ledande befattningshavare ska fastställas till marknadsmässiga nivåer och ska bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade om förnyat bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier för förvärv av bolag inom den bransch, i vilken bolaget är verksamt.

Fullständiga förslag och beslut

Stämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman liksom besluten av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats.

För ytterligare information kontakta:
Lars Save, VD, 070-590 18 22, lars.save@msc.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 klockan 18.30.

MSC Konsult AB (publ)
Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm
Tel: +46 8 446 55 00
http://www.msc.se,info@msc.se
Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

Detta är MSC

MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och Projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/