Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Information om ägarförändringar i dotterbolaget Frontwalker AB, samt rättelse av tidigare kommunicerad information rörande dotterbolaget

15:15 / 12 May 2016 Empir Group Press release

I januari och februari 2016 skedde ett antal ägarförändringar avseende minoritetens aktier i MSC's dotterbolag Frontwalker AB ("Frontwalker"). Samtliga överlåtelser (innefattande sammanlagt 24 949 aktier, motsvarande cirka 16,3 procent av aktierna i Frontwalker) omfattades enligt Frontwalkers bolagsordning av hembud, varför ett antal hembudsprocesser initierades. Hembudsprocesserna har nu löpt ut och de nya ägarna har införts i Frontwalkers aktiebok som ägare av de överlåtna aktierna. I motsats till tidigare kommunicerad information, den 5 februari 2016, har MSC Group AB frånfallit samtliga sina hembudsrättigheter. Sammanfattningsvis kan konstateras att endast en av aktieägarna, påkallade sin rätt till lösen av 7410 aktier under hembudsprocesserna.

Efter avslutade hembudsprocesser har antalet aktieägare i Frontwalker minskat från åtta till tre och de nya ägarna har införts i Frontwalkers aktiebok. Frontwalkers ägare per den 12 maj 2016 är därmed följande:

MSC Group AB 92 740 aktier 60,63%
Arpeggio AB 43 661 aktier 28,54%
Itnode Invest AB 16 554 aktier 10,82%
Totalt 152 955 aktier 100,00%

För ytterligare information besök www.msc.se eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MSC Group AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016 klockan 15.15 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/