Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Group AB förvärvar 100 procent av Frontwalker AB

09:10 / 31 May 2016 Empir Group Press release

MSC Group AB ("MSC"), som äger ca 60% av Frontwalker AB ("Frontwalker") sedan november 2015, har ingått avtal om att förvärva samtliga utstående 60 215 aktier (motsvarande ca 40%) som innehas av två minoritetsägare i dotterbolaget. Affären beräknas vara genomförd per 1 juli 2016.

Förvärvet genomförs för att fullt ut möjliggöra en större integration av Frontwalker med koncernens samtliga verksamheter och för att maximera nyttan av gemensamma marknads-, lednings- och ekonomifunktioner.

Säljarna är Arpeggio AB och Itnode Invest AB, både befintliga aktieägare i MSC (vilka de blev i samband med att MSC förvärvade de första 60% av Frontwalker enligt tidigare kommunikation). Som köpeskilling för de förvärvade 43 661 aktierna erlägger MSC sammanlagt 3 580 202 kronor till Arpeggio AB och för de 16 554 aktierna erläggs sammanlagt 1 324 320 kronor till Itnode Invest AB .

För samtliga överlåtna 60 215, ca 40%, aktier erlägger MSC cirka 4,9 miljoner kronor. Köpeskillingen erläggs genom revers till säljarna. Efter förvärvet av utestående minoriteter har MSC totalt erlagt ca 11 mkr för Frontwalker, vilket också blir MSC's bokförda värde för 100% av aktierna i dotterbolaget. Förvärvet förväntas bidra positivt till koncernens utveckling redan innevarande år.

Mot bakgrund av att Arpeggio AB är en större aktieägare i Bolaget och att Owe Edoff utöver att vara ensam styrelseledamot i Itnode Invest AB, även är styrelseordförande i Alfanode AB (som är en större aktieägare i Bolaget), har aktieöverlåtelseavtalen villkorats av bolagstämmans godkännande. Kallelse med styrelsens förslag kommer att utgå i särskild ordning inom kort.

Godkänner den extra stämman transaktionen kommer MSC att vara ensam ägare av Frontwalker från och med 1 juli, varefter Frontwalker kommer att ingå i MSC delårsrapport kvartal 3 2016 så som helägt dotterbolag.

31 maj 2016

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MSC Group AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016 klockan 09.10 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/