Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC fullföljer förvärvet av Frontwalkers minoritet. Kommunikéfrån MSC Group AB:s extra bolagsstämma den 30 juni 2016

17:00 / 30 June 2016 Empir Group Press release

Extra bolagsstämma i MSC Group AB ägde rum den 30 juni 2016 kl. 16.00 i Stockholm. Den extra bolagsstämman fattade följande beslut i sammandrag.

Godkännande av förvärv av aktier i Frontwalker AB från Arpeggio AB och Itnode Invest AB

Som tidigare kommunicerats genom pressmeddelande den 31 maj 2016, ingick Bolaget den 30 maj 2016 aktieöverlåtelseavtal med Arpeggio AB och Itnode Invest AB varigenom 43 661 respektive 16 554 aktier i bolagets dotterbolag Frontwalker AB förvärvades (motsvarande minoritetens andel i dotterbolaget) ("Förvärven"). Förvärven var villkorade av bolagstämmans godkännande.

Stämman beslutade att godkännande Förvärven i Frontwalker AB från Arpeggio AB och Itnode Invest AB. Frontwalker AB är efter genomförandet av förvärven ett helägt dotterbolag till MSC Group AB.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier

Stämman beslutade att utöka årsstämmans bemyndigande till styrelsen, så att styrelsen intill årsstämman 2017 äger rätt att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemissioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av sammanlagt högst 4 000 000 aktier av serie B.

30 juni 2016

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MSC Group AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016 klockan 17.00 CET. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/