Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC beslutar om en Företrädesemission och en Riktad emission till bolagets fordringsägare

08:55 / 15 July 2016 Empir Group Press release

        15 juli 2016

Styrelsen i MSC Group AB föreslår att Bolaget ska genomföra en företrädesemission och kvittningsemissioner samt ändra Bolagets kapitalstruktur. Styrelsen har därför kallat till extra bolagsstämma för att genomföra en företrädesemission om cirka 22 mkr, kvittningsemissioner om sammanlagt cirka 14,7 mkr och minska Bolagets aktiekapital med ett belopp som motsvarar den totala emissionslikviden i företrädesemissionen och kvittningsemissionerna. Därtill föreslå styrelsen även att utrymmet för antalet aktier och aktiekapital justeras i bolagsordningen, i syfte att möjliggöra Företrädesemissionen.

Företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna av A-aktier, B-aktier och teckningsoptioner av serie 2016/2017. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. units), varvid varje A-unit ska bestå av en A-aktie och en vederlagsfri teckningsoption och varje B-unit ska bestå av en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att emittera högst 14 670 653 units, varav 400 000 A-units och 14 270 653 B-units ("Företrädesemissionen"). Styrelsens förslag medför att Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 22 005 979,50 kronor genom utgivande av högst 400 000 A-aktier och 14 270 653 B-aktier. Styrelsens förslag medför vidare att högst 14 670 653 teckningsoptioner av serie 2016/2017 utges, berättigande till teckning av högst 14 670 653 B-aktier i Bolaget. Bolagets aktiekapital kan således komma att öka med ytterligare högst 22 005 979,50 kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2016/2017.

Företrädesemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 22 miljoner kronor, före emissionskostnader. Syftet med Företrädesemissionen är att tillföra Bolaget extra rörelselikviditet och finansiera strukturkostnader som gjorda förvärv och den snabba tillväxten inneburit samt att fortsatt kunna investera i ytterligare tillväxt för nya och befintliga dotterbolag.

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig A-aktie ger rätt att teckna en (1) ny A-unit att en (1) befintlig B-aktie ger rätt att teckna en (1) ny B-unit till kursen 1,50 kronor. Teckning av units (oavsett unitslag) med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 30 augusti 2016 till och med den 13 september 2016. Teckning av units (oavsett unitslag) utan stöd av företrädesrätt ska ske genom teckning på därför avsedd teckningslista under tiden från och med den 30 augusti 2016 till och med den 20 september 2016.

En teckningsoption av serie 2016/2017 berättigar innehavaren till teckning av en ny B-aktie i Bolaget under vissa perioder mellan oktober 2016 till och med oktober 2017, till en teckningskurs om 2,0 kronor per B-aktie.

Några av Bolagets större ägare har åtagit sig att teckna A-units och B-units i Företrädesemissionen genom teckningsförbindelser, vilket motsvarar 100 procent av det totala antalet A-units och cirka 43,78 procent av det totala antalet B-units i Företrädesemissionen, dvs. totalt cirka 45,31 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är inte säkerställd genom garantiåtaganden.

Kvittningsemissioner

Styrelsen har även föreslagit att extra bolagsstämman beslutar om att öka Bolagets aktiekapital med högst 14 709 721,50 kronor genom emissioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av sammanlagt högst 9 806 481 B-aktier, att betalas genom kvittning ("Kvittningsemissionerna"). Syftet med Kvittningsemissionerna och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionerna ska kunna ske mot betalning genom kvittning mot befintliga lån från vissa fordringsägare i Bolaget.

Villkoren i Kvittningsemissionerna innebär att rätten att teckna B-aktier till en teckningskurs om 1,50 kronor ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa fordringsägare i bolaget. Totalt erhålls en emissionslikvid om cirka 14,7 miljoner kronor före emissionskostnader om Kvittningsemissionerna fulltecknas. Teckning av B-aktier ska ske genom teckning på därför avsedd teckningslista den 1 september 2016. Tecknarna får betala för sina tecknade aktier genom kvittning av deras fordringar i den utsträckning som framgår av styrelsens fullständiga förslag. Grunden för teckningskursen är teckningskursen i Företrädesemissionen.

Samtliga teckningsberättigade fordringsägare har åtagit sig att teckna B-aktier i Kvittningsemissionerna genom kvittning, motsvarade sammanlagt 100 procent av det totala antalet B-aktier i Kvittningsemissionerna.

Minskning av aktiekapital utan indragning av aktier

Styrelsen har vidare föreslagit att extra bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och sker i syfte att ge Bolaget en, mot bakgrund av den bedrivna verksamheten, mer ändamålsenlig kapitalstruktur. Genom minskningsbeslutet ska Bolagets aktiekapital minskas med ett belopp motsvarande det som Bolagets aktiekapital ökas med genom Företrädesemissionen och Kvittningsemissionerna, dvs. högst 36 715 701 kronor utan indragning av aktier. Då minskningsbeloppet slutligen fastställs utifrån utfallet i Företrädesemissionen och Kvittningsemissionerna, innebär beslutet att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital kommer att minska varför inget tillstånd kommer krävas från Bolagsverket eller allmän domstol.

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 18 augusti 2016 klockan 12.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 64, 5tr, i Stockholm. Kallelse offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.
Kommentar från MSC Group AB:s VD, Lars Save 

Det är extremt roligt att vi trots sommar stiltje har uppnått en hög anslutning genom de bindande teckningsförbindelserna vilket visar att vi har stöd för den tillväxtstrategi som styrelsen lagt fast. Med hjälp av emissionen skall vi ta MSC till nästa nivå både i storlek och lönsamhet under de kommande 12 månaderna.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

15 juli 2016                                               Kallelse till extra bolagsstämma

18 aug 2016                                              Extra bolagsstämma

24 aug 2016                                              Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla uniträtter
25 aug 2016                                              Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

29 aug 2016                                              Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

30 aug 2016 t.o.m. 13 sep 2016             Teckningsperiod med stöd av företrädesrätt

30 aug 2016 t.o.m. 20 sep 2016             Teckningsperiod utan stöd av företrädesrätt
30 aug 2016 t.o.m. 9 sep 2016               Handel i teckningsrätter

30 aug 2016 t.o.m. reg. hos BV               Handel i BTU (sker t.o.m. registrering hos Bolagsverket)

23 sep 2016                                               Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2016 klockan 8:55 CET. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/