Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari -Juni 2016

08:30 / 18 August 2016 Empir Group Press release

Januari - Juni 2016
  • Nettoomsättningen uppgick till 83,6 (23,3) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,0 (0,4) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -3,4 (0,4) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,24 (0,05) kr
April - Juni 2016
  • Nettoomsättningen uppgick till 42,3 (11,5) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (-0,1) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,1 (-0,1) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02) kr

VD har ordet

MSCs nettoomsättning för första halvåret 2016 ökade med hela 259 % jämfört med samma period föregående år och uppgick till 83 619 tkr. Detta är främst en effekt av konsolideringen av de under 2015 genomförda och integrerade förvärven av Racasse och Frontwalker. I slutet av det andra kvartalet har ett avtal tecknats om förvärv av minoriteten i vårt stora dotterbolag Frontwalker. Frontwalker kommer att redovisas som helägt dotterbolag från den 1 juli 2016, varefter samtliga bolag är helägda dotterbolag till moderbolaget MSC Group AB. I samband med detta genomförs ett snabbare integrationsarbete och Frontwalkers lokalkontor i Sundsvall, Uppsala, Stockholm och Malmö bolagiseras som dotterbolag med egna självständiga ledningar. Integrationsarbetet beräknas vara fullt genomfört under september i år.

Vi har fortsatt haft både positiv och negativ omsättning på personal med en fortsatt svårighet att rekrytera nya medarbetare, speciellt i Stockholmsområdet. Vårt interna, absolut nödvändiga, struktur­arbete har tagit längre tid än planerat vilket medfört att MSC inte fullt ut kunnat dra fördel av den ganska positiva konjunkturen för våra tjänster.

Totalt har rörelseresultatet under första halvåret belastats med engångs-och strukturkostnader i sam­band med organisationsförändringar och integration av de olika rörelserna med ca 2 700 tkr. Men oräknat detta levererar MSC som koncern under första halv­året ett rörelseresultat som vi på inget sätt är nöjda med. Frågan är adresserad internt och vi hoppas och tror oss se en vändning under hösten. Beläggningen är acceptabel och just nu är det mer en fråga om leveranskapacitet än försäljning samt allmän god kostnadskontroll för att få en förbättrad lönsamhet i höst. 

Ledningen är helt fokuserad på att förvalta vår nya affärsvolym och vi har som kortsiktigt mål att förvandla detta till minst en branschgenomsnittlig lönsamhet på nedersta raden. Vi anser att vi fortsatt har med­arbetarna, vi har kunderna och det finns definitivt en marknad för oss. Vi behöver påskynda förbättringarna i vårt interna arbetsflöde och minska vår overhead för att nå våra lönsamhetsmål överlag. Uppdelning av koncernen i åtta självständiga operativa enheter görs för att öka mätbarheten och tydliggöra ansvarstagan­det för de olika operativa resultaten. 

Tillgången till rörelselikviditet är avgörande för att kunna fortsätta växa men framför allt för att en väsentligt större rörelse binder mer likviditet. Att investera i effektivitetshöjande strukturarbeten och nyrekryteringar är absolut nödvändigt vilket också drar extra likviditet under tiden. Koncernens löpande rörelsekapitalbehov är säkrat genom nya bankavtal och inlåning från ägarna och säljarreverser i samband med förvärven av minoriteterna i Frontwalker. Utvärderingar av tänkbara kompletterande förvärv sker löpande och vi upplever ingen större brist på tänkbara kandidater och hoppas kunna genomföra 1-2 förvärv under hösten.

Marknad och kunder

Marknadsförutsättningarna under 2016 måste anses vara goda, framförallt i Stockholms området. Här råder snarare leveranskapacitetsproblem än brist på efterfrågan. Med vår, volymmässigt, mycket större verksamhet och därmed naturliga marknadsnärvaro skall MSC kunna få sin beskärda andel även framöver. Vi har kunskapen, och leveransförmågan så det är helt upp till oss själva att få ordning på vår butik och det är vi på god väg med att genomföra.

Utsikter

Genom den, under 2015, tillförda affärsvolymen och de åtgärder som vi har sjösatt så kommer 2016 bli ett tillväxtår. MSC lämnar ingen specifik årsprognos. 

För ytterligare information kontakta: 

Lars Save, VD, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@msc.se 

Torbjörn Nilsson, CFO, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@msc.se 

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2016 klockan 8:30 CET. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/