Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC offentliggör prospekt.

15:26 / 26 August 2016 Empir Group Press release

Styrelsen i MSC Group AB har upprättat ett prospekt avseende den unitemission med företräde för aktieägarna i bolaget och de riktade emissioner som beslutades om vid extra bolagsstämman den 18 augusti 2016, vilket idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på MSC Groups hemsida

www.msc.se .

Prospektet kan även beställas från MSC Group via e-post info@msc.se.

26 augusti 2016-08-26

VD, Lars Save, 070 590 18 22

lars.save@msc.se

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i MSC Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i MSC Group kommer endast att ske genom det prospekt som MSC Group offentliggjort på bolagets hemsida, och som godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererade till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som offentliggjorts.

  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/