Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Group AB:s företrädesemission övertecknad med 134 procent, MSC offentliggör utfall i företrädesemission och kvittningsemissioner.

14:45 / 23 September 2016 Empir Group Press release

MSC Group AB ("MSC" eller Bolaget") meddelar idag att företrädesemissionen av 14 670 653 units, varav 400 000 A-units och 14 270 653 B-units, ("Företrädesemissionen") och de riktade kvittningsemissionerna av sammanlagt 9 806 481 B-aktier ("Kvittningsemissionerna") som extra bolagsstämman beslutade om den 18 augusti 2016 har slutförts. Samtliga emissioner har tecknats och tilldelats fullt ut och antalet aktier i Bolaget ökar således från 14 670 653 till 39 147 787, varav 800 000 utgör A-aktier och 38 347 787 utgör B-aktier.

Företrädesemissionen

Teckningsperioderna i Företrädesemissionen har nu löpt ut och totalt tecknades 400 000 A-units (motsvarande 100 procent) och 13 879 556 B-units (motsvarande cirka 97 procent) med stöd av företrädesrätt för aktieägarna. Därtill tecknades 19 578 196 B-units utan stöd av företrädesrätt. Företrädesemissionen har således övertecknats med 134 procent.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har idag skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som fastställts i emissionsvillkoren och som beskrivs i det prospekt som upprättats i samband med Företrädesemissionen. Meddelande till de som erhåller tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skickas ut omkring den 26 september 2016.

Enligt emissionsvillkoren berättigar varje A-unit till en A-aktie och en teckningsoption av serie 2016/2017 och varje B-unit till en B-aktie och en teckningsoption av serie 2016/2017. En teckningsoption av serie 2016/2017 berättigar innehavaren till teckning av en ny B-aktie i Bolaget under vissa perioder mellan oktober 2016 till och med oktober 2017, till en teckningskurs om 2,0 SEK per B-aktie.

Sammantaget har 400 000 A-aktier, 13 843 086 B-aktier och 14 243 086 teckningsoptioner av serie 2016/2017 tilldelats med stöd av företrädesrätt och 427 567 B-aktier och 427 567 teckningsoptioner tilldelats utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen (motsvarande 100 procent). Genom Företrädesemissionen tillförs MSC cirka 22 MSEK före emissionskostnader. I tillägg därtill kan MSC komma tillföras ytterligare högst ca 29 MSEK om samtliga teckningsoptioner av serie 2016/2017 utnyttjas.

De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 4 oktober 2016 och börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 6 oktober 2016.

Kvittningsemissionerna

Samtliga Kvittningsemissioner fulltecknades, varigenom styrelsen beslutat att tilldela sammanlagt 9 806 481 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom Kvittningsemissionerna har MSC kvittat fordringar uppgående till ca 14,7 MSEK.

Kommentar från MSC:s VD, Lars Save 

Detta utfall är en "game changer" för MSC, jag är överväldigad och lite rörd. Med ett sådant fantastiskt stöd för vårt arbete och vår tillväxtstrategi från såväl gamla som nya investerare kan man bara bocka och tacka. Att få ett sådant förtroende är den bästa stimulans och bekräftelse ni som aktieägare kan ge alla våra duktiga medarbetare. Jag är säker på att hela MSC laget kommer att göra sitt yttersta att inte göra er besvikna. Ni har nu gett oss ett viktigt verktyg, starka finanser, i vårt arbete och vi kommer att använda detta klokt för att snarast kunna påbörja leverans av aktieägarvärde tillbaka till er alla.

Tack!

23 september 2016

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på Nasdaq Stockholm.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i MSC Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i MSC Group kommer endast att ske genom det prospekt som MSC Group offentliggjort på bolagets hemsida, och som godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererade till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som offentliggjorts.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/