Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Förändring av det totala antalet aktier och röster i MSC Group AB

08:00 / 31 January 2017 Empir Group Press release

31 januari 2017

I januari 2017 har MSC Group AB ("MSC") emitterat 1 500 000 nya aktier av serie B. De nya aktierna emitterades i en emission (beslutad av styrelsen den 20 december 2016) i samband med förvärvet av Capo Marknadskommunikation AB.

Efter emissionen uppgår aktiekapitalet i MSC per den 31 januari 2017 till 23 679 795,51 kronor fördelat på 42 125 441 aktier, varav 800 000 aktier är av serie A och 41 325 441 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en (1) röst och varje aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Det totala antalet röster i MSC uppgår per den 1 januari 2017 till 4 932 544,10. Bolaget äger inga egna aktier.

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och ITprojektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2017 kl. 08.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/