Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Group AB har ingått avtal om förvärv av Empir Solutions AB och avser att genomföra apportemission samt kalla till extra bolagsstämma

19:45 / 24 January 2017 Empir Group Press release

24 januari 2017

MSC Group AB offentliggjorde den 23 december 2017 att bolaget ingått en icke bindande avsiktsförklaring med Empir Group AB, organisationsnummer 556268-2848, om förvärv av samtliga 1 130 aktier i Empir Solutions AB, organisationsnummer 556639-6064. Parterna har nu ingått ett bindande aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga 1 130 aktier i Empir Solutions AB.

Betalning för de förvärvade aktierna i Empir Solutions AB ska erläggas dels genom kontant vederlag om 13 000 000 kronor, dels genom nyemission (apportemission) av 6 000 000 aktier av serie B i bolaget. Med anledning härav har styrelsen beslutat om nyemission av högst 6 000 000 nya aktier av serie B till säljarna.

Såväl förvärvet som emissionsbeslutet är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma. Bolaget avser inom kort att kalla till extra bolagsstämma, vilken är tänkt att hållas omkring den 27 februari 2017. Då Empir Group AB är större aktieägare i MSC Group avser styrelsen i MSC Group, i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 avseende närståendetransaktioner, vidare att såsom underlag till bolagsstämman dels upprätta en redogörelse avseende förvärvet, dels inhämta en så kallad fairness opinion om skäligheten, från finansiell utgångspunkt, för aktieägarna av förvärvet. Förvärvet är även villkorat av att Finansinspektionen godkänner prospekt upprättat av MSC Group AB i enlighet med lagen (19 91:980) om handel med finansiella instrument med anledning av upptagandet till handel av vederlagsaktierna. Transaktionen beräknas fullföljas under vecka 9 2017.

Apportegendomen som kan komma att tillskjutas vid full teckning kommer enligt styrelsens redogörelse i enlighet med 13 kap 7 § aktiebolagslagen beräknas till ett värde motsvarande summan av dels en fast kontant köpeskilling om 13 000 000 kronor, dels stängningskursen för bolagets aktier dagen innan denna styrelseredogörelse multiplicerat med 6 000 000. För Apportegendomen ska även 13 000 000 kronor betalats kontant. Det slutliga värdet kan, till följd av tillämpliga redovisningsregler och förändringar av den noterade kursen på bolagets aktier av serie B, komma att avvika från detta värde.

Empir Solutions är en välrenommerad IT-konsult som bedriver förvaltningsverksamhet för systemlösningar. Bolaget har sitt ursprung i Uddevalla men har sedan många år också kontor och personal i Göteborg, Trollhättan och Skövde. Empir Solutions omsätter rullande 12 månader ca 45 mkr och har ca 38 anställda. Empir Solutions har sedan många år drivits med god lönsamhet och med en stor andel årligen återköpande kundkrets med utspridning primärt på den svenska marknaden. Verksamheten har många likheter med MSC-koncernen, däribland en kvalificerad systemutveckling på projektbasis på västkusten, men också med betydande inslag av löpande förvaltning av kunders system- och inframiljöer, inkluderande egen datahall med driftsavtal och förvaltningsorganisation. Empir Solutions kompletterar också med ett antal egna produktkoncept, bland annat BOKA, ett bokningssystem för bilpooler, byggt framför allt för kunder inom bl.a. offentlig verksamhet.

Empir Solutions tillför MSC två viktiga och kompletterande affärer med en bättre geografisk täckning i Sverige. Tillsammans med den tidigare annonserade CAPO-affären i Jönköping - Göteborg erhåller MSC en rikstäckande IT- och systemutvecklingskapacitet, med verksamhet på åtta orter.

Emissionen av 6 000 000 nya aktier av serie B medför en utspädning om cirka 14,2 procent av det totala antalet aktier i bolaget beräknat före emissionen och cirka 12,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget beräknat efter emissionen.

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster i Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2017 klockan 19.45 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/