Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - September 2017

08:30 / 7 November 2017 Empir Group Press release

Januari - September 2017
  • Nettoomsättningen uppgick till 149,5 (113,2) mkr

  • Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (-3,6) mkr

  • Resultat efter skatt uppgick till -3,0 (-4,3) mkr

  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,30) kr

Juli - September 2017
  • Nettoomsättningen uppgick till 50,2 (29,4) mkr

  • Rörelseresultatet uppgick till -3,2 (-0,6) mkr

  • Resultat efter skatt uppgick till -2,9 (-0,9) mkr

  • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,06) kr

VD har ordet

MSC fortsätter att leverera hög tillväxt, +32,1% under perioden jämfört med 2016. Vi fortsätter att leverera på vår förvärvsdrivna tillväxtplan, vi hanterar idag, på rullande 12 månaders basis, nästan 250 mkr vilket är en uppgång med dryga 200 mkr under de senaste 24 månaderna. Detta är något man kan vara nöjd med på många sätt, även om vi självklart inte är riktigt nöjda ändå. Vi ser att, även om resultatet efter skatt förbättrades något (+30% jämfört med samma period förra året) och att förlusten per aktie minskar till -0,06, (-0,30), +80%, så fördröjs resultatutvecklingen på grund av våra strukturkostnader i samband med våra förvärv och våra åtgärder för bättre produktivitet. Fortsatt röda siffror bland några av de större enheterna drar ner genomsnittet för koncernen. Flertalet av våra operativa bolag rör sig dock med god fart mot våra operativa mål med en EBITDA nivå på 12-18 %. Snittet i de fem bolag i koncernen med högst EBITDA ligger på 14,7%. De mindre enheterna går överlag bättre, även i absoluta tal, det är de större som kämpar med sitt arv och sin position. Ska bli härligt den dag vi får hela koncernen att gå i takt och kan konsolidera ett koncernresultat på nivån större än 10 % EBITDA.

En förklaring till att vår genomsnittliga intjäningsförmåga haltar för koncernen som helhet är att vi i denna tillväxtfas genomför förvärv av relativ mogna enheter som slåss på en, visserligen överhettad, marknad men också en synnerligen konkurrensutsatt sådan, med en evigt pågående strukturell prispress. Både strukturellt och kostnadsmässigt pressas systemutvecklingsföretagen mellan IT resursleverantören och kundernas relevanta krav på mer IT för pengarna. Detta är ingen överraskning för oss, en svårighet, men också en stor möjlighet då det driver behovet av konsolidering och vårt strategiska val att i första hand växa genom förvärv snarare än organiskt. Detta innebär också att det finns en god tillgång till målbolag att förvärva vilket är strukturellt drivet och MSC är nu i en bra position att ytterligare kapitalisera på denna förändring, speciellt vid en kommande sämre konjunktur. Det kommer att finnas marknadsandelar att plocka upp till avsevärt bättre priser. Idag tvingas vi betala något för hög prisnivå för företagsförvärven för att få avslut. MSCs position förbättras för varje förvärv vi genomför och framgångsrikt tar hand om.

Årets två större förvärv, Empir Solutions och Generic Systems tillhör vårt segment Solve, vår största verksamhet. I samband med att alla våra förvärv skall integreras i vår operativa segmentstruktur får vi räkna med vissa strukturkostnader och investeringar. För Empir Solutions är vi i stort sett igenom den processen som har belastat kvartal två och tre. För Generic Systems återstår en del som vi hoppas klara av under fjärde kvartalet även om en del kan tänkas trilla över och påverka första kvartalet 2018.

Förvärv innebär alltid extra kostnader, inte bara för förvärvens genomförande, utan framför allt för att plocka fram synergier, slå isär och lägga ihop i nya kombinationer med större lönsamhet. Våra förvärv har varit motsatsen till IT startups, vilket på en mängd sätt innebär mindre risk och ett stort antal fördelar för MSC. Mogna bolag på mogna marknader innebär liten operativ risk vid ett övertagande och de går att förvärva på rimliga nyckeltal. Dock kan man få med sig kultur, avtal och resurser som man kanske inte alltid uppskattar som ny ägare. Eftersom bolagen kommer in i ett nytt ekosystem förflyttas optimeringspunkter för verksamheterna. Man måste på kort tid genomföra förändringar, som i sig ökar risken, för att minimera negativa effekter på själva rörelsen. Detta kostar oftast likviditet för att inte dra ut på tiden och är nödvändigt för att kunna göra det som behöver göras för att snabbt optimera och höja produktiviteten i rörelsen.

Denna delårsrapport belastas med ca 1,5 mkr i transaktions- och strukturkostnader, dels för integrationen och uppdelningen av Empir Solutions och dels för själva förvärven av Empir Solutions och Generic Systems.

Ackumulerat slutade årets första nio månader på en förlust, -3 010 tkr, och vi är inte nöjda med vår prestation. Vi har fortsatt bra tillväxt, bra beläggning och av våra nu totalt 15 operativa bolag så rör sig allt fler in i vår målbild av vad som är acceptabel operativ verksamhet. Vi har i huvudsak ett lönsamhetsproblem med för höga fasta kostnader i förhållande till vår omsättning i några bolag, inte minst i moderbolaget som har tagit över en hel del strukturkostnader för att optimera de olika operativa verksamheterna. Kostnadsjakten intensifieras nu på de ställen vi har problem, inte minst på lednings- och personalsidan samt på de centrala omkostnaderna. Nu har vi en operativ struktur där vi både har mätbarhet och analyskapacitet att påskynda optimeringen av de operativa resultaten och därmed för koncernen som helhet.

Vi har som följd av några mindre förvärv erhållit några produkt- och tjänsteaffärer med en licens och löpande fortgående intäktsmodell. Som balans till vår stora konsultrörelse, som i huvudsak bygger på timarvodering så är det högintressant för koncernen att komplettera med denna på många sätt bättre kassaflödesaffär. I den mån vårt kassaflöde tillåter pågår en fortlöpande utvärdering av lämpliga produkter som vi kan förvärva och/eller utveckla. Ett sådant projekt som vi har bolagiserat och börjat rekrytera duktiga utvecklare till är Portify, "Portal of things", vårt engagemang inom sakernas internet, d v s mobil kognitivitet, WiFi och 4G ihop med vårt bokningssystem BOKA för administration av bilpooler och fordonsflottor. Bokning och resursallokering av mobila resurser, bilar, cyklar, containers etc. kommer att bli central i den nya delningsekonomin, där jag hoppas Portify kan bli en viktig spelare som ingår i vårt segment Apply. Under perioden har vi kostnadsfört ca 1,2 mkr på denna omstart och nya tjänsteleverans och affärsmodell vilket belastar kvartalets resultat.

Jag säger det igen, vi vet vad som skall göras och vi har medlen att göra det vi ska, både personellt och finansiellt. Vi har en storlek som börjar ge effekt i vårt handlingsutrymme, vi bör kunna räkna med en återhämtning av vår resultatnivå allt eftersom vi går framåt under resten av 2017 och 2018. Hösten är säsongmässigt bra för vår verksamhet och 2018 ser i allmänhet ut att bli ett kanonår i svensk ekonomi, vilket i vart fall inte borde vara någon nackdel för ett konsultbolag. Vi lever i stor utsträckning på resursbristen hos våra kunder. Å andra sidan är vi också först att åka ut när det börjar vända och då skall vi ha vår koncern i god ordning.

Volymvägt genomsnittligt avslutskurs för MSC B aktien har varit 2,11 (2,59) kronor per aktie, med 2 929, (2 892), stycken avslut under perioden.

Marknad och kunder

Marknadsförutsättningarna under slutet av 2017 och för 2018 anses vara fortsatt goda, framförallt i Stockholmsområdet. Här råder snarare en överhettning och leveranskapacitetsproblem än brist på efterfrågan. Med vår, volymmässigt, klart större verksamhet och därmed naturliga marknadsnärvaro ska MSC kunna få se sin andel växa organiskt framöver bara vi klarar att rekrytera efterfrågade resurser. MSC driver sedan några år en expansion utanför storstadsregionerna för att säkra en stabilare resursbas. Kunder och försäljning kommer fortsatt att koncentreras till storstäderna men kanske inte produktionen, inte ens konsultativ och personell sådan.

Utsikter

MSC lämnar ingen specifik årsprognos men har tidigare kommunicerat att bolaget omsätter cirka 250 mkr i årstakt. Genom den, under 2016 och 2017, tillförda affärsvolymen och de åtgärder som vi har sjösatt så kommer 2017 bli ännu ett tillväxtår.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@mscgroup.se

Torbjörn Nilsson, CFO, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@mscgroup.se

Granskning

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2017 kl. 08.30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/