Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Group offentliggör prospekt avseende nyemission

09:45 / 8 November 2017 Empir Group Press release

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

 

PRESSMEDDELANDE                                                                         

Stockholm den 8 november 2017

Prospektet avseende MSC Group AB:s nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 november 2017.

Prospektet och anmälningssedlar för teckning utan företrädesrätt kan erhållas från MSC Group och Mangold Fondkommission och hålls tillgängliga på MSC Groups webbplats www.mscgroup.com och på Mangold Fondkommissions webbplats, www.mangold.se Prospektet och emissionsredovisning kommer även att skickas per post till MSC Groups direktregistrerade aktieägare.

Rådgivare

Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till MSC Group i samband med nyemissionen. Mangold Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@mscgroup.se

+46 705 90 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 kl. 09.45 CET.

Om MSC Group

MSC Group tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC Group IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC Group har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC Group grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i MSC Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i MSC Group kommer endast att ske genom det prospekt som MSC Group offentliggjorde den 8 november 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av MSC Group har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar MSC Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/