Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Group avyttrar Portify till Advoco och avser att teckna aktier i Advoco

19:00 / 28 December 2017 Empir Group Press release

MSC Group AB ("MSC Group") har idag ingått avtal med Advoco AB, organisationsnummer 556614-8440, om avyttring av samtliga 1 000 aktier i Portify AB, organisationsnummer 559084-4931. Avyttringen genomfördes per idag.

Stockholm den 28 december 2017

Betalning för de avyttrade aktierna i Portify AB erläggs genom kontant vederlag om 8 000 000 kronor genom utställande av en säljarrevers. Portify är ett produktutvecklingsbolag som utvecklar ett eget bokningssystem med telematikkopplingar till mobila resurser såsom bilar i fordonsflottor som ska bokas och tillgängliggöras. MSC Group förvärvade Portify som en del av sitt förvärv av Empir Solution, vilket tidigare har kommunicerats.

Avyttringen görs för att Portify ska hamna i ett bättre industriellt sammanhang kring telematik och telekommunikationslösningarna hos Advoco och kommer kortsiktigt innebära en frigörelse av likvida medel och en positiv resultateffekt under de kommande åren för MSC Group.

Advoco avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en riktad nyemission av aktier till MSC Group, där betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas genom kvittning av den erhållna säljarreversen. Efter emissionen, kombinerat med tidigare gjorda teckningar och förvärv, kommer MSC Group inneha ca 30 % av aktierna i Advoco.

Lars Save, VD och koncernchef MSC Group: "Advocos verksamhet, som vi känner väl och som jag har varit med att utveckla, är en perfekt match till vårt utvecklingsbolag Portify. Vi ser samordningsvinster främst inom kundtjänst 24/7 och i fordonsadministration med de växellösningar som Advoco besitter. Det är en styrka att båda bolagen äger sin egen teknik vilket lovar gott för rörelsemarginalerna framöver."

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@mscgroup.se

+46 705 90 18 22

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 december 2017 kl. 19.00 CET.

Om MSC Group

MSC Group tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC Group IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC Group har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC Group grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/