Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Group offentliggör nya finansiella mål och revideradutdelningspolicy samt föreslår sammanläggning av aktier och firmaändring

08:00 / 15 December 2017 Empir Group Press release

Stockholm den 15 december 2017

Styrelsen för MSC Group AB ("Bolaget") har antagit nya finansiella mål och en reviderad utdelningspolicy. Vidare har styrelsen föreslagit att Bolagets aktier läggs samman, varvid 20 aktier läggs samman till 1 aktie samt att Bolaget byter firma till Empir Group AB och gör tillägget "direkt eller indirekt" till verksamhetsföremålet.

Bolagets nya finansiella mål är följande:
  • att nå en nettoomsättning om cirka 500 000 000 kr senast vid utgången av 2021; och
  • att nå en rörelsemarginal (EBT) om minst 7 procent senast vid utgången av 2021.

Bolaget har även reviderat sin utdelningspolicy. Enligt den nya utdelningspolicyn ska utdelning uppgå till cirka 60 procent av resultatet efter skatt, om bolagets soliditet så tillåter. Styrelsen ska även beakta bolagets investerings- och kapitalbehov. Styrelsen har som långsiktig policy att lämna utdelning. Faktorer som styrelsen i första hand kommer att beakta vid framtida utdelningsförslag är investeringsbehov, finansiell ställning, resultatutveckling och utsikter för de kommande åren.

Styrelsen har föreslagit extra bolagsstämma att lägga samman Bolagets aktier, varvid 20 aktier av serie A läggs samman till 1 aktie av serie A och 20 aktier av serie B läggs samman till 1 aktie av serie B. Alfanode AB (ett av verkställande direktör Lars Save kontrollerat bolag), har åtagit sig att vederlagsfritt tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 20. Alfanode AB, har även åtagit sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämt delbart med 20.

Styrelsen har vidare föreslagit att Bolaget ändrar firma till Empir Group AB samt gör tillägget "direkt eller indirekt" till verksamhetsföremålet i bolagsordningen.

Kallelsen till extra bolagsstämma med mer information om styrelsens förslag avseende sammanläggningen och firmaändringen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande inom kort.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@mscgroup.se

+46 705 90 18 22

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 08.00 CET.

Om MSC Group

MSC Group tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC Group IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC Group har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC Group grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/