Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Group offentliggör utfall i nyemissionen

09:45 / 1 December 2017 Empir Group Press release

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

PRESSMEDDELANDE                                                                         

Stockholm den 1 december 2017

Teckningsperioden i MSC Group AB ("MSC Group" och "Bolaget") nyemission löpte ut den 27 november 2017. Sammanräkningen av utfallet i nyemissionen visar att 266 666 aktier av serie A och 5 755 942 aktier av serie B tecknades med företrädesrätt samt att 1 589 096 aktier av serie B tecknades utan stöd av företrädesrätt. Således tecknades total 7 611 704 aktier, motsvarande cirka 38,4 procent av aktierna erbjudna i nyemissionen. MSC Group tillförs cirka 12,85 MSEK före avdrag för emissionskostander.

Tilldelning av nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som angivits i prospektet. De personer som tilldelats B-aktier utan stöd av teckningsrätter meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom nyemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 4 278 734,89 kr, från nuvarande 33 464 729,86 kr till 37 743 464,75 kr, genom utgivande av 7 611 704 nya aktier, varav 266 666 aktier av serie A och 7 345 038 aktier av serie B. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i MSC Group till 67 144 165 aktier, fördelat på 1 066 666 aktier av serie A och 66 077 499 aktier av serie B.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen att omvandlas till nya aktier och därefter beräknas handel i de nya aktierna kunna påbörjas på Nasdaq Stockholm.

Rådgivare

Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till MSC Group i samband med nyemissionen. Mangold Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@mscgroup.se

+46 705 90 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 december 2017 kl. 9.45 CET.

Om MSC Group

MSC Group tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC Group IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC Group har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC Group grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i MSC Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i MSC Group kommer endast att ske genom det prospekt som MSC Group offentliggjorde den 8 november 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av MSC Group har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar MSC Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/