Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Bokslutskommuniké 2016

08:30 / 14 February 2017 Empir Group Press release

Januari - December 2016
  • Nettoomsättningen uppgick till 157,0 (73,1) mkr

  • Rörelseresultatet uppgick till -3,6 (-3,0) mkr

  • Resultat efter skatt uppgick till -3,7 (-3,2) mkr

  • Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,31) kr

Oktober - December 2016
  • Nettoomsättningen uppgick till 43,8 (40,5) mkr

  • Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (-2,9) mkr

  • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 (-3,1) mkr

  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,25) kr

VD har ordet

Efter ett händelserikt första, hela, verksamhetsår kan jag konstatera att vi levererar på vår tillväxtplan, plus 114,7% jämfört med 2015. Vi har under 2016 även levererat aktieägarvärde genom att MSC B-aktien under året stigit med 23,8%. Vår uppdelade organisation med självständiga dotterbolags Vd:ar börjar fungera som det var tänkt. MSC är redo att ta sig an 2017 med ett förhållandevis rensat skrivbord från historien av MSC och Frontwalker organisationerna. Vår stora omstrukturering av nästan all verksamhet kräver att man tar en del extra kostnader. Trots det negativa resultatet för 2016 är det tillfredsställande att vi klarar att hålla det negativa resultatet på en acceptabel nivå. I vart fall om man beaktar omständigheterna under 2016 och den ordinära tillväxten under året. De svarta siffrorna under det fjärde kvartalet samt att MSC, efter vår framgångsrika nyemission, är helt skuldfria med en mycket god likviditet ger oss ett gott utgångsläge att kunna leverera under 2017. Att det också finns ca 29 mkr i ytterligare likviditet att förvänta från de teckningsoptioner som är utställda lovar gott inför 2017. Detta gör att vi kan fortsätta exekvera på vår förvärvsstrategi som vi inledde i augusti 2015. Vi vet vad som skall göras och vi har medlen att göra det vi ska.

Fjärde kvartalet gav oss en liten vinst per aktie på 0,02 kronor och för helåret 2016 en förlust per aktie på -0,18 kronor att jämföra med en förlust per aktie för helåret 2015 om -0,31 kronor. Vi ser ingen anledning att denna positiva trend, som är resultatet av hårt arbete tvärs igenom hela organisationen under 2016, inte ska kunna fortgå under 2017 då konjunkturen fortsatt är förhållandevis stark. Självklart har vi fokus på ett positivt resultat och vinst per aktie, för helåret 2017. Förhoppningsvis ska detta kunna leda till ett utdelningsförslag av styrelsen till årsstämman 2018, det är i vart fall mitt personliga mål som VD och koncernchef så här i början av ett nytt spännande verksamhetsår.

Under fjärde kvartalet så genomförde MSC två förvärv som vi har meddelat och vi ingick även en avsiktsförklaring om förvärv av Empir Solutions AB. Vi kommer att få effekt av dessa förvärv under större delen av 2017. Konsoliderat räknar vi med att, efter att förvärvet av Empir Solutions, som är villkorad en extra bolagsstämma den 27 februari, är helt klar så har vi en koncern med en årlig omsättning en bit över 200 mkr i årstakt. De förvärvade bolagen är inga "turn around" fall och kommer att ge ett inte obetydligt tillskott till MSC Group på rullande tolv månader och även för en stor del av 2017. MSC är på god väg mot någon slags normalnivå 2018.

Jag kan konstatera att vi kan utlova en fortsatt tillväxt under 2017 och vår strategi att öka lönsamheten genom bättre förvärv och genom hårt organiskt arbete få fram, inte bara synergier men framför allt nya affärsmodeller och nya tjänster/produkter att komplettera vår relativt stora systemkonsultverksamhet och därmed öka våra totala rörelsemarginaler.

Vi har belastat resultatet 2016 med såväl transaktions- som strukturkostnader i samband med organisationsförändringar och integration av de olika rörelserna. Rörelseresultatet belastades med kostnader av engångskaraktär som under helåret uppgick till ca 2 125 tkr och för det fjärdekvartalet till ca 550 tkr.

Utvärdering av tänkbara kompletterande förvärv sker löpande och vi upplever ingen större brist på tänkbara kandidater och hoppas kunna genomföra 1-2 förvärv under sommaren/hösten 2017 efter det att vi tagit hand om de som annonserades vid årsskiftet.

Marknad och kunder

Marknadsförutsättningarna under 2017 måste anses vara fortsatt goda, framförallt i Stockholms området. Här råder snarare leveranskapacitetsproblem än brist på efterfrågan. Med vår, volymmässigt, mycket större verksamhet och därmed naturliga marknadsnärvaro ska MSC kunna få sin andel även framöver.

Vi har kunskapen och leveransförmågan, även om vi just i Stockholm har lite dålig koppling mellan efterfrågad resurs och hos MSC tillgänglig resursbas. Det är en tydlig trend att vi kan lägga ut en del arbete på våra dotterbolag utanför storstäderna och därmed öka vår konkurrenskraft.

Utsikter

Genom den, under 2015/2016, tillförda affärsvolymen och de åtgärder som vi har sjösatt så kommer även 2017 bli ett tillväxtår. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/