Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Kommuniké från extra bolagsstämma i MSC Group AB

16:22 / 27 February 2017 Empir Group Press release

MSC Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), har hållit extra bolagsstämma måndagen den 27 februari 2017 kl. 16.00 i Stockholm. Vid bolagsstämman fattades beslut om ändring av bolagsordningen samt nyemission och förvärv enligt nedan.

Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och för antalet aktier 

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och för antalet aktier. Ändringen innebär att gränserna för aktiekapitalet och antal aktier ändras till att vara lägst 23 000 000 kronor och högst 92 000 000 kronor respektive lägst 42 000 000 aktier och högst 168 000 000 aktier.

Beslut om nyemission av aktier av serie B samt godkännande av förvärv av aktier i Empir Solutions AB från Empir Group AB 

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en nyemission av aktier av serie B samt godkänna förvärvet av aktierna i Empir Solutions AB. Beslutet innebär att 6 000 000 aktier av serie B emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 3 372 754,56 kronor. Rätten att teckna de nya aktierna tillkommer Empir Group AB. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom överlåtelse av aktier i Empir Solutions AB.

Styrelsens fullständiga förslag till besluten ovan har tidigare publicerats och finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.msc.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/