Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

07:29 / 7 April 2017 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 MSC Group AB
Instrument Stamaktier
Innehavare Norrkila AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 420 156
Antal rösträtter 242 085
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2017-04-03
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 420 156
 - direkt innehavda rösträtter 242 085
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 0,85 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,28 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,28 % 420 156
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,28 % 420 156
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 242 085
 - andel av rösträtter 4,28 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Henrik Stenström
 - telefon +46708443803
 - mejl henrik.stenstrom@msc.se
 
Kommentar
Flaggningsmeddelandet baseras på bolagets offentliggörande den 3 april avseende förändring i det totala antalet aktier och röster i bolaget.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/