Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - Mars 2017

08:30 / 17 May 2017 Empir Group Press release

Januari - Mars 2017
  • Nettoomsättningen uppgick till 47,4 (41,3) mkr

  • Rörelseresultatet uppgick till 1,0 (-3,1) mkr

  • Resultat efter skatt uppgick till 0,9 (-3,3) mkr

  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,16) kr

VD har ordet

Äntligen ett tydligt positivt resultat för koncernen och en vinst per aktie! Det är mycket tillfredsställande att få ett kvitto på vår "modes of operations" och tillväxtstrategi, med flertalet självständiga operativa enheter med tydligt fokus på lönsamhet. MSC har fortsatt bra tillväxt, +14,8%, bra beläggning från våra nu totalt 13 operativa bolag, från Sundsvall till Malmö, Göteborg och Uddevalla, ser vi månad för månad förbättringar. Detta är något vi rimligen också kan kräva av oss själva, då vi fortsatt har högkonjunktur i hela landet. Resultatförbättringen är ca 3 mkr jämfört med samma period förra året, rensat för jämförelseförstörande poster. Förhoppningsvis visar detta att vi gör många saker rätt och att vi är på rätt väg. Året är långt ifrån slut och vi är på inget sätt nöjda, vi vet att vi kan mycket bättre än så här men det är en bra början på ännu ett spännande år och början på en trendförändring och uppgång för MSC koncernen.

Högkonjunkturen skapar i sig vissa utmaningar med tillgången på produktionsresurser men ger också förutsättningar för högre timpriser och bättre beläggning, vilket är långt bättre än det motsatta i en lågkonjunktur. Med konsolideringseffekter från vårt senaste förvärv Empir Solutions AB från mars och framåt har vi säkrat en fortsatt kraftig och lönsam tillväxt. Vi planerar att investera en hel del av vårt fria kassaflöde i egna tjänster och produkter för att bredda vårt tjänsteerbjudande utanför konsultrörelsen som är vårt medfödda DNA.

Vi har fortsatt en del extra kostnader för tillväxt och strukturkostnader men vi ser att dessa börjar tunnas ut och att vi mer börjar använda vårt kassaflöde och, vår relativt stora kassa, till mer produktiva investeringar för att öka vår lönsamhet över hela linjen. Kassan fylls dessutom på varannan månad med ett antal miljoner i teckningar av de teckningsoptioner som löper. Nästa teckningsperiod är de första två veckorna i juni och vi hoppas, med denna rapport, att våra aktieägare passar på att teckna sina optioner snarast möjligt då det ger oss, som bolag, ännu större möjligheter att växa och utvecklas. Vi börjar nu visa att vi kan investera aktieägarnas pengar och få en utväxling i form av lönsamhet och vinst per aktie vilket långsiktigt är vårt enda existensberättigande som noterat bolag. Mer likvida medel ger större frihetsgrader och större säkerhet i vår leveransförmåga av en lönsam koncern som har utdelningskapacitet senast 2018.

Jag har sagt det förut, vi vet vad som skall göras och vi har medlen att göra det vi ska, både personellt och finansiellt. Vi har nu en storlek som börjar ge effekt i vårt handlingsutrymme, rullande tolv ligger vi en bit över 200 mkr i omsättning vilket vi tidigare har utlovat och kommunicerat. Med en för branschen genomsnittlig lönsamhet i sikte bör vi kunna se en återhämtning av vår resultatnivå allt eftersom vi går framåt under 2017 även om vi har ett svagare kvartal framför oss med färre debiterbara dagar än under mars sam en sommarperiod.

Jag kan konstatera att vi kan utlova en fortsatt kraftig tillväxt under 2017 av både lönsamhet och volym. Jag kan också utlova ökad lönsamhet, genom förvärv och att genom hårt organiskt arbete få fram, inte bara synergier, utan framför allt nya affärsmodeller och nya tjänster/produkter att komplettera vår relativt stora systemkonsultverksamhet och därmed öka våra totala rörelsemarginaler.

Detta delårsresultat belastades med kostnader av engångskaraktär som uppgick till ca 750 tkr.

Utvärdering av tänkbara kompletterande förvärv sker löpande och vi upplever ingen större brist på tänkbara kandidater och hoppas kunna genomföra 1-2 förvärv från nu och fram t o m tredje kvartalet.

Marknad och kunder

Marknadsförutsättningarna under 2017 anses vara fortsatt goda, framförallt i Stockholmsområdet. Här råder snarare leveranskapacitetsproblem än brist på efterfrågan. Med vår, volymmässigt, klart större verksamhet och därmed naturliga marknadsnärvaro ska MSC kunna få se sin andel växa organiskt framöver.

Vi har kunskapen och leveransförmågan, även om vi just i Stockholm har lite dålig koppling mellan efterfrågad resurs och hos MSC tillgänglig resursbas. Det är en tydlig trend att vi kan lägga ut en del arbete på våra dotterbolag utanför storstäderna och därmed öka vår konkurrenskraft i Mälardalen.

Utsikter

Genom den, under 2015 och 2016, tillförda affärsvolymen och de åtgärder som vi har sjösatt så kommer 2017 bli ett tillväxtår. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/