Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Kommuniké från årsstämma i MSC Group AB

17:53 / 17 May 2017 Empir Group Press release

MSC Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), har hållit årsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 16.00 på Miss Clara Hotell, Sveavägen 48, i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och Bolaget för 2016. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Per Hallerby, Pär Råghall, Jan Save och Margareta Strandbacke, och genom nyval utse Kajsa Lundfall, till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Per Hallerby styrelsens ordförande.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018, för närvarande med Per Gustafsson som huvudansvarig revisor.

Arvoden

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 460 000 kr (tidigare 420 000 kr) att fördelas med 140 000 kr (tidigare 120 000 kr) till ordföranden och 80 000 kr (tidigare 75 000 kr) vardera till styrelsens övriga ledamöter och att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med valberedningens förslag.

Instruktion för valberedningen

Beslutades om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2018 i enlighet med valberedningens förslag.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av sammanlagt högst 25 000 000 aktier av serie B. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/