Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Förändring av det totala antalet aktier och röster i MSC Group AB

08:00 / 30 June 2017 Empir Group Press release

30 juni 2017

I juni 2017 har MSC Group AB ("MSC") emitterat 2 500 000 nya aktier av serie B. Emissionen beslutades av styrelsen den 21 juni 2017, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman 2017, i samband med förvärvet av Generic Systems Sweden AB.

Efter emissionen uppgår aktiekapitalet i MSC per den 30 juni 2017 till 31 224 990,36 kronor fördelat på 55 548 051 aktier, varav 800 000 aktier är av serie A och 54 748 051 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en (1) röst och varje aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Det totala antalet röster i MSC uppgår per den 30 juni 2017 till 6 274 805,10. Bolaget äger inga egna aktier.

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT

projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2017 kl. 08.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/