Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Group AB förvärvar Generic Systems Sweden AB och genomför apportemission för att delfinansiera förvärvet.

17:45 / 21 June 2017 Empir Group Press release

Stockholm den 21 juni 2017

MSC Group AB har idag ingått avtal med Generic Sweden AB (publ), organisationsnummer 556472-3632, om förvärv av samtliga 5 000 aktier i Generic Systems Sweden AB, organisationsnummer 556448-8079. Förvärvet genomfördes per idag.

Betalning för de förvärvade aktierna i Generic Systems Sweden AB erläggs genom dels kontant vederlag om 6 000 000 kronor, dels genom nyemission (apportemission) av 2 500 000 aktier av serie B i bolaget. Med anledning härav har styrelsen, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 17 maj 2017, idag beslutat att emittera 2 500 000 nya aktier av serie B till säljaren.

Baserat på stängningskursen för aktier av serie B i MSC Group AB per handelsdagen igår, 2:20 kronor, har styrelsen beräknat vederlaget för aktierna i Generic Systems Sweden AB till sammanlagt 11 500 000 kronor, varav 6 000 000 kronor avser kontant vederlag och 5 500 000 kronor avser de nyemitterade aktierna. Det värde till vilket apportegendomen slutligen kommer att tas upp i bolagets balansräkning kan dock, till följd av tillämpliga redovisningsregler och förändringar av den noterade kursen på bolagets aktier, komma att avvika från det värde apportegendomen nu beräknas komma att upptas till.

Generic Systems Sweden AB beräknas omsätta ca 60 000 000 kronor år 2017 med lönsamhet och bidra positivt till MSC Group AB:s koncernresultat innevarande räkenskapsår.

Lars Save, VD och koncernchef MSC Group: "Förvärvet av Generic Systems blir en central del av ett spännande och delvis nytt affärsområde för MSC. Vi avser att driva verksamheten vidare med fortsatt huvudinriktning mot försvarsmyndigheterna. Med förvärvet stärker och breddar MSC sin närvaro hos myndigheter inom samhällsbyggnad, säkerhet och försvar. Vi ser detta som ett mycket intressant marknadssegment där MSC har möjlighet att expandera och där Generic Systems blir en central och stor del av vår verksamhet."

Fredrik Svedberg, VD i Generic Sweden AB, säger att "Generic Systems kommer in i ett större konsultbolag med verksamhet inom flera kompletterande område, och det är positivt för Generic Systems att företaget och dess konsulter blir en central del i MSC:s framtida satsning med huvudinriktning mot försvarsmarknaden."

Generic Systems Sweden AB kommer efter förvärvet att fortsätta drivas som självständigt bolag under nuvarande ledning.

Emissionen av 2 500 000 nya aktier av serie B medför en utspädning om cirka 4,7 procent av det totala antalet aktier i bolaget beräknat före emissionen och cirka 4,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget beräknat efter emissionen. De nyemitterade aktierna beräknas att registreras hos Bolagsverket inom kort.

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla verkar inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar MSC tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. MSC Group är sedan 1998 noterat på Nasdaqs OMX Stockholm Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017 klockan 17:45 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/