Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC skapar möjlighet att handla med utestående teckningsoptioner via Mangoldlistan

17:45 / 3 July 2017 Empir Group Press release

3 juli 2017

Vid extra bolagsstämma i MSC Group AB ("MSC") den 18 augusti 2016 beslutades att genomföra en företrädesemission av units bestående av bland annat teckningsoptioner. Sammanlagt 14 670 653 teckningsoptioner emitterades. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie av serie B i MSC, till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie, under vissa perioder till och med oktober 2017.

Då det återstår två perioder att utnyttja teckningsoptionerna, de två första veckorna i augusti respektive de två första veckorna i oktober 2017, finns det 9 038 788 st teckningsoptioner som ännu inte har utnyttjats för teckning av nya aktier av serie B. Det gagnar Bolaget att ytterligare likvida medel, genom teckning av utställda TO, tillförs Bolaget och att en så stor andel av utställda TO som möjligt kan tecknas. För att underlätta för innehavare att omsätta de återstående teckningsoptionerna har MSC uppdragit åt Mangold Fondkommission att anordna handel med teckningsoptionerna på Mangoldlistan (www.mangold.se/foretagstjanster/mangoldlistan) under perioden 3 juli - 11 oktober 2017.

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla verkar inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar MSC tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. MSC Group är sedan 1998 noterat på Nasdaqs OMX Stockholm Small Cap-lista.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/