Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - Juni 2017

08:30 / 24 August 2017 Empir Group Press release

Januari - Juni 2017
  • Nettoomsättningen uppgick till 100,7 (83,6) mkr

  • Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (-3,0) mkr

  • Resultat efter skatt uppgick till -0,1 (-3,4) mkr

  • Resultat per aktie uppgick till -0,00 (-0,24) kr

April - Juni 2017
  • Nettoomsättningen uppgick till 53,3 (42,3) mkr

  • Rörelseresultatet uppgick till -0,9 (0,1) mkr

  • Resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,1) mkr

  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,01) kr

VD har ordet

MSC fortsätter att växa och förbättra sitt resultat kraftigt, jämfört med första halvåret 2016 ökade koncernens nettoomsättning med drygt 20 procent och resultat efter skatt förbättrades med ca 3,4 mkr. Rörelseresultatet för första halvåret 2017 blev dock en besvikelse. En resultatförbättring jämfört med samma period 2016 och fortsatt ett ackumulerat positivt rörelseresultat. Detta halvårsresultat belastas med totalt ca 1,3 mkr i transaktionskostnader samt kostnader av engångskaraktär, dels för integrationen av Empir Solutions men också för förvärvet av Generic Systems.

Positivt under andra kvartalet är förvärvet av Generic Systems Sweden AB, projekt och verksamhetskonsulter framför allt med kunder som myndigheter inom försvar och säkerhet. Ingår som helägt dotterbolag i koncernen från 21 juni 2017 och konsolideras per 1 juli 2017. Generic kommer att vara en egen resultatenhet inom MSC och redovisas i segmentet "Solve". MSC förväntas öka sin marknadsandel inom försvars-och säkerhetsmyndigheter med utgångspunkt från förvärvet av Generic Systems.

Det, under första kvartalet, genomförda förvärvet av Empir Solutions AB, som ingår i koncernen från 1 mars 2017 har under andra kvartalet delats upp och fullt ut integrerats i MSC operativa koncernstruktur. Den övertagna verksamheten är nu organiserad i fyra olika operativa enheter under moderbolaget. Kärnverksamheten i Empir Solutions med sin systemutveckling redovisas i MSC segmentet "Solve", Appnode och Frontnode ingår och redovisas i MSC segmentet "Serve". Portify, som är ett nytt produkt/tjänstebolag som vi investerar i och som ingår och redovisas i segmentet "Apply".

Ackumulerat slutade årets första sex månader med ett positivt rörelseresultat, men vi är långt ifrån nöjda med vår prestation under detta kvartal eller för den delen för årets sex första månader. Vi har fortsatt bra tillväxt, bra beläggning och av våra totalt nu 15 operativa bolag, från Sundsvall till Malmö och Uddevalla, ser vi nu månad för månad förbättringar. Vi har i huvudsak ett lönsamhetsproblem med för höga fasta kostnader i förhållande till vår omsättning. Resultatförbättringen de första sex månaderna är visserligen 3 mkr jämfört med 2016, men det räcker inte. Kostnadsjakten måste intensifieras, inte minst på lednings-och personalsidan samt de centrala omkostnaderna.

Högkonjunkturen fortsätter och skapar fortsatt utmaningar med rekrytering av resurser för våra bolag, vilket hämmar den organiska tillväxten. Med konsolideringseffekter på rullande 12 månader, från våra senaste förvärv Empir Solutions och Generic Systems, från mars och framåt har vi säkrat en fortsatt kraftig och lönsam tillväxt under 2017/18. MSC Group taktar nu ca 240 mkr i omsättning på 12 månaders rullande och vi fokuserar nu helt på att omvandla denna affärsvolym till minst branschgenomsnittlig lönsamhet. Vi planerar att investera en hel del av vårt fria kassaflöde i egna tjänster och produkter för att bredda vårt produkt-och tjänsteerbjudande utanför konsultrörelsen som är vårt medfödda DNA och en allt för stor andel av vår totala verksamhet.

Allt eftersom vi exekverar på vår uttalade förvärvsdrivna tillväxtstrategi kommer vi fortsatt att ta en del extra kostnader för tillväxt och strukturkostnader av engångskaraktär. Men vi ser att vi stadigt förbättrar vårt kassaflöde och att vi kan använda vår relativt stora kassa, till mer produktiva investeringar än att täcka upp för rörelseförluster. Kassan fylls också, i någon omfattning fortsatt på, i och med att teckningsperioden för de utställda teckningsoptionerna alltjämt löper. Nästa och sista teckningsperiod är de första två veckorna i oktober, 1-14 oktober. För att möjliggöra och framför allt få en marknadsprissättning på teckningsoptionerna kan köp och sälj kurser sättas av era depåhållare på Mangoldlistan.

Vi har börjat visa att vi kan investera aktieägarnas pengar och få en utväxling i form av lönsamhet och vinst per aktie, vilket långsiktigt är vårt enda existensberättigande som noterat bolag. Mer likvida medel ger större frihetsgrader och större säkerhet i vår leveransförmåga av en lönsam koncern som har utdelningskapacitet senast 2018, Jag hoppas att alla innehavare av de gratis teckningsoptioner man erhöll i samband med att man deltog i företrädesemissionen hösten 2016 och som ger rätt att teckna en ny aktie för 2 kr tar det sista tillfället i akt att teckna sig. Volymvägt genomsnittligt avslutskurs för MSC B aktien har varit 2,26 så man kan tycka det vore en smal sak att teckna sin TO eller försöka införskaffa sådana till gagn för bolaget samt för en bra investering.

Jag har sagt det förut, vi vet vad som skall göras och vi har medlen att göra det vi ska, både personellt och finansiellt. Vi har nu en storlek som börjar ge effekt i vårt handlingsutrymme, vi bör kunna räkna med en återhämtning av vår resultatnivå allt eftersom vi går framåt under 2017 och 2018, hösten är säsongmässigt bra för en konsultrörelse.

MSC kommer att ha en fortsatt kraftig tillväxt under 2017 av både lönsamhet och volym tack vare de gjorda förvärven men också ökad lönsamhet genom hårt organiskt arbete få fram, inte bara synergier, utan framför allt nya affärsmodeller och nya tjänster/produkter att komplettera vår relativt stora konsultverksamhet och därmed öka våra totala rörelsemarginaler.

Utvärdering av tänkbara kompletterande förvärv sker löpande och vi upplever ingen större brist på tänkbara kandidater och hoppas kunna genomföra 1-2 förvärv från nu och fram t o m årsslutet eller strax efter.

Marknad och kunder

Marknadsförutsättningarna under 2017 och in i 2018 anses vara fortsatt goda, framförallt i Stockholmsområdet. Här råder snarare en överhettning och leveranskapacitetsproblem än brist på efterfrågan. Med vår, volymmässigt, klart större verksamhet och därmed naturliga marknadsnärvaro ska MSC kunna få se sin andel växa organiskt framöver bara vi klarar att rekrytera relevanta efterfrågade resurser.

Utsikter

Genom den, under 2016 och 2017, tillförda affärsvolymen och de åtgärder som vi har sjösatt så kommer 2017 bli ett tillväxtår. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@msc.se

Torbjörn Nilsson, CFO, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@msc.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/