Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Förändring av det totala antalet aktier och röster i MSC Group AB

08:00 / 31 August 2017 Empir Group Press release

31 augusti 2017

I augusti 2017 har vissa teckningsoptionsinnehavare i MSC Group AB ("MSC") valt att utnyttja sina teckningsrätter och tecknat sammanlagt 2 304 366 aktier av serie B i MSC.

Efter utnyttjandet av teckningsoptionerna uppgår aktiekapitalet i MSC per den 31 augusti 2017 till 32 762 947,89 kronor fördelat på 58 284 018 aktier, varav 800 000 aktier är av serie A och 57 484 018 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en (1) röst och varje aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Det totala antalet röster i MSC uppgår per den 31 augusti 2017 till 6 548 401,80. Bolaget äger inga egna aktier.

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 08.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/