Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Group offentliggör företrädesemission av aktier

18:00 / 18 September 2017 Empir Group Press release

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

PRESSMEDDELANDE                                                                    

Stockholm den 18 september 2017

Styrelsen för MSC Group AB ("MSC Group" eller "Bolaget") har beslutat att, under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma, genomföra en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. För det fall nyemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 34 Mkr, före avdrag för emissionskostnader. Om Bolagets utestående teckningsoptioner utnyttjas fullt ut kan emissionslikviden komma att öka med knappt 4 Mkr. Kallelse till extra bolagsstämma, att hållas omkring den 7 november 2017, beräknas offentliggöras omkring den 26 september 2017.

Nyemissionen i korthet
  • Nyemissionen genomförs i syfte att förbereda och tillvarata strategiska produktinvesterings och förvärvsmöjligheter samt stärka Bolagets balansräkning och tidigarelägga planerade strukturarbetet inom koncernen för ökad lönsamhet.
  • De som på avstämningsdagen den 9 november 2017 är registrerade som aktieägare i MSC Group kan teckna en ny aktie av serie A för varje tre befintliga aktier av serie A respektive en ny aktie av serie B för varje tre befintliga aktier av serie B.
  • Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 1,75 kr per aktie.
  • Förutsatt att nyemissionen godkänns av extra bolagsstämma, kommer teckningsperioden att löpa från och med den 13 november 2017 till och med den 27 november 2017.
  • Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden 13 november - 23 november 2017.

Lars Save, verkställande direktör, kommenterar:

"MSC Groups tillväxtstrategi primärt genom förvärv ligger fast det kommande året. De senaste åren har vi konsoliderat konsultverksamheten och taktar nu ca 230 Mkr per år, upp från ca 35 mkr 2015, inom detta segment. För den fortsatta dubbelsiffriga tillväxten söker vi nu förvärvstillväxt bland mogna bolag inom produkt/licensförsäljning samt inom drift och underhåll. Dessa uppvisar normalt hög lönsamhet och vilket kan kräva en större andel kontant köpeskilling för att vi ska nå framgång. Vi har ett större organiskt internt utvecklingsprojekt inom Telematik och IOT som initialt kräver en hel del kontanta investeringar. Vår mycket större operativa rörelse samt tidsåtgången att vända vår mogna konsultrörelse till högre lönsamhet kräver naturligen mer rörelsekapital. Styrelsens beslut att genomföra en företrädesemission ska förhoppningsvis säkra tillgången till likvida medel för en fortsatt hög förändringstakt och snabbare strukturarbete för högre organisk lönsamhet, utan att vi ska behöva slå av på vår förvärvstakt de kommande 12 månaderna."

Bakgrund och motiv

MSC Group antog 2015 en ny expansiv strategi varigenom man skulle växa genom förvärv samt genom en omstrukturering av koncernen. Mot bakgrund av den nya strategin har MSC Group de senaste åren gjort en rad strategiska förvärv, företrädesvis inom systemutveckling. Koncernstrukturen har i grunden förändrats och Bolaget är sedan 2016 ett renodlat noterat ägarbolag med serviceåtaganden gentemot övriga operativa bolag i koncernen. Integrationsarbetet av gamla och nyförvärvade rörelser har pågått kontinuerligt under 2015 - 2017 och Bolaget är nu redo att kliva in i nästa fas avseende dessa förvärv samt åter börja förvärva, denna gång primärt inom kompletterande marknadssegment.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen beslutat om en nyemission om cirka 34 Mkr, före emissionskostnader, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Nyemissionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma.

Motiven för nyemissionen är att adressera och möjliggöra strategiska förvärvsmöjligheter inom nya marknadssegment och därmed bredda Bolagets tjänsteerbjudande, stärka Bolagets balansräkning för ökad tillgång till likvida medel och därmed kunna påbörja utdelning till aktieägarna snarast möjligt, samt påskynda det pågående strukturarbetet inom koncernen och därigenom snabbare förbättra Bolagets löpande rörelseresultat.

Emissionslikviden är avsedd att användas enligt följande; en tredjedel är avsedd att användas för att möjliggöra strategiska förvärv, en tredjedel är avsedd att användas till att stärka Bolagets balansräkning, samt en tredjedel är avsedd att användas till att accelerera strukturarbetet för ökad lönsamhet.

Villkor för nyemissionen

Avstämningsdagen för att delta i nyemissionen är den 9 november 2017. De som är registrerade som aktieägare i MSC Group på avstämningsdagen får teckna en ny aktie av serie A för varje tre befintliga aktier av serie A respektive en ny aktie av serie B för varje tre befintliga aktier av serie B. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 1,75 kr per aktie och teckningsperioden (teckning genom betalning) löper från och med den 13 november 2017 till och med den 27 november 2017, eller den senare dag som beslutas av styrelsen.

Aktier som ej tecknas med stöd av teckningsrätter ska kunna tecknas med subsidiär företrädesrätt. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som tecknat aktier utan företrädesrätt.

Nyemissionen kommer vid full teckning att öka Bolagets aktiekapital med 10 920 982,07 kr, från nuvarande 32 762 947,89 kr till 43 683 929,96 kr, genom utgivande av 19 428 005 nya aktier, varav 266 666 aktier av serie A och 19 161 339 aktier av serie B. Efter nyemissionen kommer antalet aktier i MSC Group att uppgå till högst 77 712 023 aktier, varav högst 1 066 666 aktier av serie A och högst 76 645 357 aktier av serie B. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 25 procent (beräknat som antalet aktier i nyemissionen genom totala antalet aktier efter nyemissionen), men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Bolaget har utestående teckningsoptioner av serie 2016/2017, där sista fönstret för teckning äger rum under de två första veckorna i oktober 2017. De teckningsoptionsinnehavare som tecknar aktier av serie B med stöd av teckningsoptionerna under detta fönster har rätt att delta i nyemission med de aktier som tillkommit genom sådan nyteckning. Om full nyteckning sker av bolagets teckningsoptioner av serie 2016/2017, ska beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital ska ökas med ytterligare högst 1 261 863,84 kronor genom nyemission av ytterligare högst 2 244 807 aktier av serie B.

Styrelsens beslut om nyemission är villkorat av godkännande av extra bolagsstämman som avses äga rum omkring den 7 november 2017. Styrelsen avser att offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma omkring den 26 oktober 2017.

Teckningsåtaganden

Bolaget har för avsikt att inhämta teckningsåtaganden avseende delar av nyemissionen.

Preliminär tidplan för nyemissionen

Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.

7 november 2017                                                    Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om nyemissionen

7 november 2017                                                    Sista handelsdag för Bolagets aktier inklusive rätt att delta i nyemissionen

8 november 2017                                                    Första handelsdag för Bolagets aktier exklusive rätt att delta i nyemissionen

8 november 2017                                                    Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

9 november 2017                                                    Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

13 november-23 november 2017                           Handel i teckningsrätter av serie B

13 november-27 november 2017                           Teckningsperiod

30 november 2017                                                  Beräknad dag för offentliggörande av utfall i nyemissionen

Rådgivare

Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till MSC Group i samband med nyemissionen. Mangold Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@mscgroup.se

+46 705 90 18 22

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 september 2017 kl. 18.00 CET.

Om MSC Group

MSC Group tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC Group IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC Group har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC Group grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i MSC Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i MSC Group kommer endast att ske genom det prospekt som MSC Group beräknar kunna offentliggöra omkring den 8 november 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av MSC Group har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar MSC Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/