Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Group (under namnändring till Empir Group) fastställeravstämningsdag för sammanläggning av aktier

17:45 / 17 January 2018 Empir Group Press release

Extra bolagsstämma i MSC Group AB ("MSC Group" och "Bolaget") beslutade den 16 januari 2018 om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid 20 aktier sammaläggs till 1 aktie. Vidare beslutades att bemyndiga Bolagets styrelse att fatta beslut om avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. MSC Groups styrelse har idag beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 31 januari 2018.

Tidsplan för sammanläggningen:
  • Sista dag för handel i MSC Groups aktie innan sammanläggningen är den 29 januari 2018.
  • Första dag för handel i MSC Groups aktie efter sammanläggningen är den 30 januari 2018 (vilket innebär att aktiekursen från och med denna dag kommer att återspegla effekten av sammanläggningen).
  • Avstämningsdag för sammanläggningen är den 31 januari 2018.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

Till följd av sammanläggningen kommer MSC Groups aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 30 januari 2018 kommer Bolagets B-aktie att handlas med den nya ISIN-koden SE0010769182. Bolaget avser att ansöka om byte av kortnamn från "MSC B" till "EMPIR". Avsikten är att det nya kortnamnet ska gälla från och med den 30 januari 2018.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 1 066 666 aktier av serie A till 53 333 aktier av serie A och från 66 077 499 aktier av serie B till 3 303 874 aktier av serie B. Totalt kommer antalet aktier att minskas från 67 144 165 till 3 357 207 aktier, med ett kvotvärde om cirka 11,24 kronor per aktie.

De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 20 kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Alfanode AB (ett av verkställande direktör Lars Save kontrollerat bolag), en av bolagets större aktieägare, för att innehavet ska bli jämnt delbart med 20. Tillhandahållande av så kallade utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren. Alfanode AB har även åtagit sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med 20.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@mscgroup.se

+46 70 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2018 kl. 17.45 CET.

Om MSC Group

MSC Group tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC Group IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC Group har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC Group grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/