Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB Delårsrapport Januari - september 2018

08:30 / 8 November 2018 Empir Group Press release

Januari - September 2018
  • Nettoomsättningen uppgick till 189,7 (148,7) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,0 (-3,1) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,9 (-3,0) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,52 (-1,18*) kr
Juli - September 2018
  • Nettoomsättningen uppgick till 56,0 (50,4) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (-3,2) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,6 (-2,9) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,15 (-1,04*) kr

  

VD har ordet
 
Fortsatt stark tillväxt och viss resultatåterhämtning under det tredje kvartalet gör att vi fortsatt har tillförsikt att kunna levererar ett starkt fjärde kvartal. Empirs affärscykel är tydlig med två starka kvartal, Q1 och Q4, och två mindre starka, Q2 och Q3, vilket inte är så förvånande med tanke på den konsultativa andelen av koncernens omsättning inom vårt Segment Empir Solve.

Resultatet belastas med ca 3,4 mkr av struktur och transaktionskostnader under perioden varav ca 1,3 mkr för det tredje kvartalet. Ej likvidpåverkande redovisningseffekter, kopplat till förvärvet av Technode/Advoco då innehavet gick från intressebolag till dotterbolag, belastar resultatet med ca -3,7 mkr under perioden samt en förväntad tilläggköpeskilling som ej utbetalats bidrar till resultatet med ca 1,3 mkr under det tredje kvartalet och perioden.

Rörelsen går i stort enligt plan förutom i dotterbolaget Pondra som efter vårt förvärv 2017 har stöpts om ordentligt och har nedbantats under perioden vilket innebär att bolaget bör uppnå lönsamhet under 2019. Icke presterande enheter inom segmentet Empir Solve belastar resultatet för perioden med ca - 6,5 mkr varav ca - 3,1 mkr under det tredje kvartalet, samtliga problem områden adresseras under 2018 och bedöms vara hanterade inför 2019.

Övriga enheter fortsätter att utvecklas väl och vissa enheter mycket väl och över våra förväntningar.

Segmentet Empir Serve går bra och bidrar med god lönsamhet till gruppens nyckeltal även om verksamheten är relativt begränsad i sin storlek. Volymtillväxt inom segmentet prioriteras. Inom Empir Apply segmentet fortsätter vi med våra stora investeringar inom Technode gruppen med vår huvudprodukt Boka/Portify samtidigt som Advoco fortsatt levererar ett bra kassaflöde. Vi har under de första nio månader kostnadsfört ca 5,5 mkr i produktutveckling inom Technode koncernen, såväl i Advoco telekom systemlösning som i Boka/Portify produktplattformar, varav ca 1,4 mkr i det tredje kvartalet. Dessa investeringar genererar inte några betydande intäkter under perioden och har belastat Empir koncernens resultat som dotterbolag f r om 1 april 2018 men även som intressebolag för perioden 1 januari - 31 mars 2018.

Vi har kommunicerat våra långsiktiga mål om förvärvsdriven tillväxt och vi följer vår tillväxtplan, plus 27,6 %, 189,7 Mkr mot 148,7 Mkr för årets första nio månader jämfört med samma period förra året. De finansiella målen som kommunicerats kvarstår, minst 7 % EBT marginal och 500 mkr i nettoomsättning i slutet av 2021. Vårt mål om 7 % EBT marginal kräver att den kommande tillväxten i huvudsak kommer inom våra segment Empir Apply och Empir Serve snarare än inom systemutvecklingsverksamheten som vi bedömer har en lagom storlek med sina ca 200 mkr på årsbasis. En mer lönsam och jämnare balanserad koncern eftersträvas med den förvärvsstrategi som koncernen bedriver inom Empir Apply och Empir Serve segmenten som komplement till vårt relativt stora Empir Solve segment.

Lika viktigt som det är att göra bra förvärv är det att fullfölja de investeringar som man anser är nödvändiga för att förbättra kassaflödet och rörelsemarginalen i totalaffären, även om det i Empirs fall rör sig om mycket stora satsningar inom segmentet Empir Apply för att addera en produktlicensaffär till vår stora konsultaffär i segmentet Empir Solve. Framtida resultattillväxt kommer till mycket stor del att komma från dessa investeringar med högre marginal men också med en högre operativ risk än vad förvärvad tillväxt innebär.

Vi ser att vår strategiska plan att bygga genom att förvärva, strukturera och optimera, fungerar. Att det kan kosta lite extra och ta lite längre tid är inte förvånande. Våra finansiella mål stipulerar att vi skall addera ca 200 mkr i lönsam tillväxt de kommande tre åren vilket fortsatt känns helt realistiskt.

Vi har en bra kassa att arbeta med och vi ser inga större svårigheter att hitta passande målbolag, även om vår akties kursutveckling inte imponerar och till viss del försvårar att med vår förvärvsmodell använda vår egen aktie till minst 50 % som betalningsmedel. Det känns inte helt tillfredställande att emittera till dagens genomsnittliga kurs. Vårt mål är självklart att emittera nya aktier till ett värde som vi anser bolaget vara värt. Marknaden har dock alltid rätt varför vi aktivt undersöker alternativa finansieringsvägar för att fortsatt kunna förvärva lönsamma produkt- och service företag till bra villkor för Empir.

Det finns alltid en affärsrisk men vi är på god väg mot våra finansiella mål 2021. Vi har fortsatt fokus på förvärv och det saknas på inget sätt målbolag, även om säljare och köpare inte alltid har samma uppfattning om relevanta värden, det kommer snabbt att ändras vid första konjunkturförsvagning. Vi söker kvalitetsbolag främst inom våra segment Empir Apply och Empir Serve. Vi önskar fortsatt att konsolidera applikations- och systemutvecklingsaffären i vårt affärssegment Empir Solve, med mindre kompletteringsförvärv. Vi genomför egen organisk tillväxt genom investering inom applikations segmentet Empir Apply och med förvärv inom applikationsdrift och drifttjänster i segmentet Empir Serve. Detta skall ge koncernen en bättre balans och möjliggöra en väsentligt mycket högre intjäningsförmåga per intäktskrona.

Vår position innebär att vi är en noterad koncern med ett renodlat ägarbolag med ett antal självständiga operativa bolag med rikstäckande kapacitet och nordiska ambitioner verksamma i tre noder, systemutveckling, applikationsutveckling och service av drift och support.

Vi har alla lärt oss genom erfarenhet vilket mervärde digitalisering kan tillföra våra kunder inom offentlig och privat sektor.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl aktieägare, kunder som våra medarbetare.

Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid aktie.

Vi vill påverka IT Sverige och skapa goda förutsättningar för de små och medelstora IT företagen att frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och utvecklas.

Vi erbjuder våra kunder Kunskap genom erfarenhet.

Marknad och kunder

Vi bedömer att IT investeringarna fortsatt kommer att ligga på en hög nivå och att marknadsförutsättningarna under 2019 och minst fram till sommaren 2020 kommer att vara fortsatt goda. Även vid en bred nedgång av konjunkturen kommer behovet att digitalisera affärsprocesser och administration att finnas kvar och efterfrågan bedöms vara fortsatt god för Empirs tjänster. En avkylning i Stockholmsområdet skulle, troligen, enbart vara av godo och minska bristen på relevanta resurser till rimlig kostnad, vilket idag är en begränsande faktor. Empir, med en ökad leveranskapacitet och med en klart större verksamhet och därmed naturlig marknadsnärvaro, skall klara att erhålla sin del av kakan. Empir driver sedan några år en expansion utanför storstadsregionerna för att säkra en stabilare resursbas till rimlig kostnad. Kunder och försäljning lär fortsatt koncentreras till storstäderna, men kanske inte alldeles nödvändigt tjänsteproduktionen, inte ens konsultativ och personell sådan. Genom förvärv räknar Empir med att ta över nya affärer och öka vår marknadsnärvaro, inte minst inom mer lönsamma segment.

Utsikter

2018 kommer att bli ännu ett år med tvåsiffrig tillväxt för Empir. Vi kommer att fortsätta arbeta med våra befintliga bolags resultatförbättringar och att försöka förvärva nya enheter inom de icke konsultativa segmenten Empir Apply och Empir Serve. Vi lägger stort fokus på våra investeringar i Empir Apply som planenligt kommer att vara en avtrappande belastning även under 2019 och en bit in i 2020. Vi jobbar med våra koncernövergripande kostnader som är för höga med nuvarande affärsvolymer. Nya ekonomisystem och rationaliseringar är på ingång. Empir lämnar ingen specifik årsprognos annat än att vi har en uttalad förvärvsdriven tillväxt med målen att vid sluten av 2021 omsätta ca 500 mkr och uppnå minst 7 % EBT marginal. Denna ambition är oförändrad och styr våra handlingar såväl kort som på längre sikt. Empirs utdelningspolicy, som tidigare har kommunicerats, ska i normalfall uppgå till 60 % av varje års resultat om bolagets situation i övrigt så möjliggör. Därtill har Empir ca 48 mkr i underskottsavdrag som kraftigt kommer att förbättra Empirs utdelningsförmåga under de kommande åren.

  

   

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/