Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Empir Group AB

08:00 / 28 December 2018 Empir Group Press release

Antalet aktier och röster i Empir Group AB ("Empir") har ändrats till följd av registrering av bolagets tidigare kommunicerade apportemission.

Inom ramen för apportemissionen tecknades 450 000 aktier av serie B. Efter apportemissionen uppgår aktiekapitalet i Empir per den 28 december 2018, den sista handelsdagen i månaden, till 50 923 272,594479 kronor, fördelat på 4 529 525 aktier, varav 66 666 aktier av serie A och 4 462 859 aktier av serie B. Varje aktie av serie A medför en (1) röst och varje aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Totalt uppgår antalet röster i Empir till 512 951,9. Bolaget äger inga egna aktier.

För ytterligare information besök www.empirgroup.se, eller kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

+46 70 590 18 22

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern bestående av ett tiotal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 08.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/