Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir nytt namn på MSC

09:37 / 9 February 2018 Empir Group Press release

Som tidigare kommunicerats har MSC Group AB bytt namn till Empir Group AB. Från och med den 30 januari 2018 handlas bolagets aktier under kortnamnet Empir B på Nasdaq Stockholm, Small cap. ISIN-koden för aktierna är SE0010769182.

Empir har som tidigare kommunicerats genomfört ett antal förändringar av sin verksamhet och inriktning. För att ge en tydlig och klar bild sammanfattas i det följande de förändringar som har skett.

-   Empir Group AB är ny firma för MSC Group AB sedan 24 januari 2018

-   Empir B är nytt kortnamnet för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm och i tidningarnas börslistor.

-   Namnändringen kan innebära att vissa identitetsmarkörer till Empir i olika digitala distributionskanaler behöver uppdateras för att Empirs kommunikation ska kunna tas emot utan störningar.

-   Efter genomförd företrädesemission och uppdelning av aktier uppgår antalet aktier i Empir till 3 357 207, varav 53 333 aktier av serie A och 3 303 874 aktier av serie B. Aktiekapitalet uppgår till 37 743 464,76 kr. Endast bolagets aktier av serie B är noterade på Nasdaq Stockholm.

-   Styrelsen har kommunicerat nya finansiella mål och ny utdelningspolicy för Empir. De nya finansiella målen är att nå en nettoomsättning om cirka 500 mkr och ett resultat före skatt om 7 % senast vid utgången av 2021. Den reviderade utdelningspolicyn innebär att utdelning till aktieägarna ska vara 60 % av resultatet efter skatt, om bolagets situation i övrigt så tillåter.

-   Empir har tecknat och förvärvat aktier i Advoco AB och har via en apportemission i december avyttrat sitt dotterbolag Portify AB till Advoco AB. Transaktionerna har resulterat i att Empir nu äger cirka 30 % av Advoco AB med det helägda dotterbolaget Portify AB. Resultatandelen och utdelningar från intressebolaget Advoco AB kommer att rapporteras i Empirs segment Apply i kommande finansiella rapporter.

Bokslutskommunikén för 2017 kommer, som tidigare kommunicerats, att offentliggöras onsdagen den 14 februari 2018.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Om Empir Group AB  

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/