Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group föreslår kvittningsemission av aktier och offentliggör företrädesemission av aktier

12:15 / 16 April 2018 Empir Group Press release

 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

 

PRESSMEDDELANDE                                                                         

Stockholm den 16 april 2018

Styrelsen för Empir Group AB ("Empir Group" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå årsstämman att besluta om en riktad nyemission av B-aktier mot betalning genom kvittning ("Kvittningsemissionen"). Därutöver har styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av årsstämman den 16 maj 2018, genomföra en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för Bolagets aktieägare samt att bemyndiga styrelsen att besluta om slutliga emissionsvillkor ("Företrädesemissionen"). För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 26 Mkr, före avdrag för emissionskostnader. Kallelse till årsstämman beräknas offentliggörs genom pressmeddelande den 16 april 2018.

Kvittningsemissionen i korthet.

Styrelsen i Empir Group föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av B-aktier mot betalning genom kvittning. Kvittningsemissionen föreslås riktas till Lorentzons i Grenna Aktiebolag, Brinkliden AB och Hans Thoursie AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för aktierna ska ske genom kvittning av fordran.

Teckningskursen i Kvittningsemissionen är 40 kronor per B-aktie. Teckningskursen har bestämts genom förhandlingar mellan Bolaget och tecknarna.

Närmare information om Kvittningsemissionen framgår av kallelsen till årsstämman som beräknas offentliggöras genom pressmeddelande den 16 april 2018.

Företrädesemissionen i korthet
  • Företrädesemissionen genomförs i syfte att förvärva aktier i målbolag, minoriteters aktier och att snabbt kunna tillvarata viktiga förvärvsmöjligheter i nya målbolag med en optimalare andel kontanter, lån och nya egna aktier som total köplikvid.
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 24 maj 2018. Förutsatt att årsstämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen förväntas teckningsperioden att löpa från och med den 28 maj 2018 till och med den 11 juni 2018.
  • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras den 17 maj 2018.
  • Företrädesemissionen är villkorad av att årsstämman den 16 maj 2018 godkänner styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen.
  • Handel med teckningsrätter av serie B förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden 28 maj 2018 - 7 juni.

Lars Save, verkställande direktör, kommenterar:

"Empir Groups tillväxtstrategi i huvudsak genom förvärv ligger fast det kommande året. De senaste åren har vi konsoliderat och vänt vår systemutvecklingskonsultingen till vinst och har nu organisk resultattillväxt inom vårt relativa stora "Empir Solve"-affärssegment. Vi ser inget behov att använda likviden från företrädesemissionen till rörelsekapital, enbart för förvärv och investeringar i vår egna produktutveckling. Vi har under 2017 både förvärvat och organiskt initierat betydande investeringar i telematik och bokningssystem för resursfördelning av främst mobila resurser såsom fordon. Våra investeringar i egna produkter görs inom segmentet "Empir Apply" och kommer att fortsatt kräva tillgång till likvida medel under de kommande 24 månaderna. Vårt segment " Empir Serve" med applikationsdrift, support och underhåll växer helt organiskt med god lönsamhet. Vi söker i närtid förvärvstillväxt bland mogna bolag inom produkt/licensförsäljning samt inom drift och underhåll. Dessa uppvisar normalt högre lönsamhet och är därmed i allmänhet dyrare totalt sett varför god tillgång till kontanta medel är önskvärt för bra affärer.

Den rådande kursutvecklingen för vår aktie gör det svårt för styrelsen att motivera egna aktier som betalningsmedel i förvärvssyfte, varför vi istället erbjuder våra existerande aktieägare att teckna nya aktier på goda villkor och tillföra kontant förvärvs- och investeringslikvid till bolaget. "

Bakgrund och motiv

Empir Group antog 2015 en ny expansiv strategi varigenom man i huvudsak skulle växa genom förvärv samt genom en omstrukturering av koncernen. Mot bakgrund av den nya strategin har Empir Group de senaste åren gjort en rad strategiska förvärv i syfte att göra Bolaget till ett renodlat ägarbolag med serviceåtaganden gentemot övriga bolag i koncernen. Integrationsarbetet av dessa rörelser har pågått under 2015 - 2017 och resulterat i en vändning av koncernen så att man på helår visar vinst för första gången på många år. Styrelsen har kommunicerat nya finansiella mål om fortsatt både kraftigt tillväxt och resultatförbättringar och man har föreslagit årsstämman att besluta om en mindre utdelning för första gången på länge i bolagets historia. Bolaget har även bytt firma till Empir Group för att markera att man är redo att kliva in i nästa fas i den planerade utvecklingen av Bolagets affärer, främst avseende kompletteringsförvärv och att i närtid genomföra ytterligare nya förvärv inom applikationsdrift och produktbolag.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen beslutat om Företrädesemissionen om cirka 26 Mkr vid full anslutning och före emissionskostnader. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av årsstämman.

Motiven för Företrädesemissionen är att säkra kontanta likvida medel för förvärv av aktier och att kunna öka andelen kontanter vid bolagsförvärv som också innehåller emission av den egna aktien som betalningslikvid. Detta för att kunna genomföra snabbare och bättre avslut och på bättre villkor för Bolaget i förvärvslägen.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Empir Group föreslår att årsstämman i Bolaget den 16 maj 2018 godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen, innefattande bemyndigande för styrelsen att besluta om de slutliga emissionsvillkoren för Företrädesemissionen (vilka beräknas offentliggöras omkring den 17 maj 2018). Företrädesemissionen beräknas vid full teckning tillföra Empir Group cirka 26 Mkr före emissionskostnader.

Rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de personer som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget.

Varje aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren äger per avstämningsdagen den 24 maj 2018. Aktier som ej tecknas med stöd av teckningsrätter ska kunna tecknas med subsidiär företrädesrätt. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som tecknat aktier utan företrädesrätt.

De slutliga villkoren för Företrädesemissionen, dvs. aktiekapitalets ökning, antalet aktier som emitteras samt teckningskurs, förväntas offentliggöras den 17 maj 2018. Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 28 maj 2018 till och med den 11 juni 2018. Handel i teckningsrätter av serie B förväntas pågå från och med den 28 maj 2018 till och med den 7 juni 2018.

Företrädesemissionen är villkorad av att årsstämman den 16 maj 2018 godkänner styrelsens beslut. Kallelse till stämman beräknas offentliggöras genom pressmeddelande den 16 april 2018.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.

16 maj 2018                                                               Årsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen

17 maj 2018                                                               Offentliggörande av fullständiga villkor, inklusive teckningskurs och teckningsrelation

22 maj 2018                                                               Sista handelsdag för Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

23 maj 2018                                                               Första handelsdag för Bolagets aktier exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

24 maj 2018                                                               Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

25 maj 2018                                                               Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

28 maj - 7 juni 2018                                                Handel i teckningsrätter av serie B

28 maj - 11 juni 2018                                             Teckningsperiod

Rådgivare

Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Empir Group i samband med Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

+46 705 90 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 april 2018 kl.12.15 CEST.

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Empir Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Empir Group kommer endast att ske genom det prospekt som Empir Group beräknar kunna offentliggöra omkring den 25 maj 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Empir Group har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Empir Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/