Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Empir Group AB

08:00 / 30 April 2018 Empir Group Press release

Empir Group AB ("Empir") har som tidigare offentliggjorts genomfört en apportemission av sammanlagt 118 151 aktier av serie B till McQ AB, Stuvsta Konsult & Förvaltning AB, Piceis Virga AB och Artisia AB.

Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Empir per den 30 april 2018, den sista handelsdagen i månaden, till 39 071 779,67 kronor, fördelat på 3 475 358 aktier, varav 53 333 aktier av serie A och 3 422 025 aktier av serie B. Varje aktie av serie A medför en (1) röst och varje aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Totalt uppgår antalet röster i Empir till 395 535,5. Bolaget äger inga egna aktier.

För ytterligare information besök www.empirgroup.se, eller kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

+46 70 590 18 22

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 08.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/