Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EMPIR GROUP AB

12:45 / 16 April 2018 Empir Group Press release

Aktieägarna i Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2018 klockan 16.00 på Miss Clara Hotell, Sveavägen 48, i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar 15.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels                     är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2018,

dels                     anmält sig till Bolaget senast den 11 maj 2018 under adress Empir Group AB, Sveavägen 66, 111 34 Stockholm eller per telefon 08 - 446 55 00 eller via e-post info@empirgroup.se.I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 9 maj 2018, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Empir Group AB, Sveavägen 66, 111 34 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.empir.se.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill:

a)         Verkställande direktörens anförande

b)        Revisorns redogörelse för revisionsarbetet

8.   Beslut om:

a)         fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b)        resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

c)         ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.    Valberedningens redogörelse för sitt arbete och förslag

10.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter

11.   Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

12.   Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer

13.   Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen

14.   Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare

15.   Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

16.   Beslut om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning

17.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

18.   Årsstämmans avslutande

Valberedningens förslag

Punkterna 2 och 10, 11, 12, 13 - Ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och revisorer, styrelse- och revisorsarvode, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisorer samt instruktion för valberedning

Valberedningen, bestående av Per Hallerby (valberedningens ordförande) Lars Svensson, Peter Ågren och Anders Hibell har lämnat följande förslag.

Punkt 2          Advokat Emil Hedberg väljs som ordförande för årsstämman.

Punkt 10        Val av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Val av ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 11        Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 550 000 kr (tidigare 460 000 kr) att fördelas med 150 000 kr (tidigare 140 000 kr) till ordföranden och 100 000 kr (tidigare 80 000 kr) vardera till styrelsens övriga ledamöter. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 12        Omval av Margaretha Strandbacke, Pär Råghall och Kajsa Lundfall samt nyval av Robert Carlén och Karin Hallerby som styrelseledamöter samt nyval av Margaretha Strandbacke som ordförande. Noterades att styrelsens ordförande Per Hallerby avböjt omval.

                         Robert Carlén, född 1966, har fokuserat på styrelsearbete. Han har samlat på sig en ovärderlig erfarenhet och kunskap om hur man skapar tillväxt i ägarledda bolag. En av Roberts unika egenskaper är hans förmåga att hantera hårda och mjuka värden tillsammans utan att tappa drivet framåt. Robert har läst företagsekonomi och juridik vid Lunds Universitet, Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås

Karin Hallerby har bred erfarenhet av strategiska utvecklingsfrågor för näringslivet på nationell och internationell nivå. Karin Hallerby har som avdelningschef på Tillväxtverket ansvarat för Europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige för näringslivets konkurrenskraft. Hon ansvarade även för flertalet branschsatsningar för näringslivsutveckling nationellt och internationellt som Tillväxtverket genomförde. Hon har omfattande förvaltningserfarenhet i operativa ledande befattningar som Avdelningschef (Tillväxtverket); Kommundirektör (Örebro Kommun); Länsarbetsdirektör (Södermanland) CEO AMU-gruppen (under strukturomvandling från myndighet till bolagskoncern) och genom styrelseuppdrag i Örebro Universitet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Karin Hallerby har i eget företagande arbetat med affärsutveckling av branscher och enskilda företag i rollen som VD och ägare av Svensk Organisationskonsult AB och Karin Hallerby Consulting. Karin Hallerby har en MBA,(Master Business Administration) från Warwick University, UK.

Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Per Gustafsson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 13        Valberedningen ska inför årsstämman 2019 utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2018 samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägarregistrerade aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock normalt sett senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 30 september 2018 men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört eller om ledamot är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot, eller om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna uppmana den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen, att utse ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Denna instruktion föreslås gälla till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av denna instruktion. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:
  •  ordförande vid årsstämma,
  •  antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
  •  ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
  •  arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
  •  i förekommande fall, val av revisor,
  •  arvode till revisor, och
  •  eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Styrelsens förslag

Punkt 8b - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,81 kr per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 18 maj 2018. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 23 maj 2018. Sista dag för handel med Bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är då den 16 maj 2018, dvs. dagen för årsstämman.

Punkt 14 - Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare

Allmänt

Ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare ska fastställas till marknadsmässiga nivåer och ska bestå av fast lön, eventuell örlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

Fast lön

Ersättningen i form av fast lön ska stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till en årslön och baseras huvudsakligen på tydliga målrelaterade prestationer.

Pension

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden. Pensionen ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar alternativt omfattas av den allmänna pensionsplanen, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för respektive befattningshavare.

Övriga förmåner

Övriga förmåner utgörs för Bolaget av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis.

Beslutsprocesser

Frågan om ersättning till ledande befattningshavare behandlas av verkställande direktören. Ersättning till verkställande direktören behandlas av styrelsen.

Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 15 - Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie A och serie B i syfte att tillföra bolaget en emissionslikvid om cirka 26 000 000 kronor på följande villkor.

(1)           Styrelsen eller den styrelsen utser inom sig bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska kunna ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut och därmed de antal nya aktier varje befintlig aktie berättigar till teckning av, samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

(2)           Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 24 maj 2018.

(3)           Ägare av aktier av serie A och serie B ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid övergång av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten.

(4)           För det fall att inte samtliga aktier tecknats med primär eller subsidiär företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan primär eller subsidiär företrädesrätt, varvid sådana aktier ska tilldelas dem som anmält intresse av att teckna aktier utan primär eller subsidiär företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.            

(5)           Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 28 maj 2018 till och med den 11 juni 2018. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

(6)           De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

(7)           Aktier av serie A omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll).

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 16 - Beslut om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 843 188,95 kronor genom emission av högst 75 000 nya aktier. För emissionen ska följande villkor gälla.

(1)           Rätt och skyldighet att teckna nya aktier ska endast tillkomma Lorentzons i Grenna Aktiebolag, Brinkliden AB och Hans Thoursie AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för aktierna ska ske genom kvittning av fordran.

(2)           Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 17 maj 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.

(3)           Betalning om 40 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas genom kvittning av fordran i samband med teckning. Teckningskursen har bestämts genom förhandlingar mellan bolaget och tecknaren. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

(4)           De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 17 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut, information om föreslagna styrelseledamöter och revisor, valberedningens fullständiga förslag och motiverat yttrande, styrelsens redogörelse för utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare samt revisorsyttrande över tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning hålls tillgängliga hos Bolaget på Sveavägen 66 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.empir.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 3 357 207, varav 53 333 aktier är av serie A och 3 303 874 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en röst och varje aktie av serie B medför en tiondels röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 383 720,4. Bolaget äger inga egna aktier.

______________

Stockholm i april 2018

Empir Group AB

Styrelsen

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/