Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - mars 2018

08:30 / 16 May 2018 Empir Group Press release

Januari - Mars 2018
  • Nettoomsättningen uppgick till 61,3 (47,4) mkr

  • Rörelseresultatet uppgick till 2,3 (1,0) mkr

  • Resultat efter skatt uppgick till 2,6 (0,9) mkr

  • Resultat per aktie uppgick till 0,76 (0,40) kr

 

VD har ordet

Empir fortsätter att leverera på sin strategiska plan och fortsätter att växa tvåsiffrigt, 61 291 (47 402) Tkr, + 29,3%. Vår plan att bygga genom att, förvärva, strukturera och optimera, fortsätter att leverera. Utfallet indikerar att våra bolag hanterar ca 270 mkr i affärsvolym på rullande 12 månader. Två kvartal i rad med vinst visar att vi nu också får med oss rörelseresultatet, +2 557 (880) Tkr, +190 % jämfört med samma period 2017. Strukturarbetet börjar bära frukt och pusselbitarna faller på plats med några få undantag.

Resultatet ovan belastas med ca 700 tkr av strukturkostnader under det första kvartalet. Året har börjat bra, vilket även var fallet 2017, som sedan följdes av två svaga kvartal (Q2 och Q3 2017), följt av ett urstarkt fjärde kvartal, vilket ger anledning till en viss försiktighet med att dra för stora växlar ännu. Men det är roligt att vi har gått in i en ny utvecklingsfas under det här året och inte bara bytt namn.

Vi har ännu ett visst arbete kvar för att göra oss kända under vårt ny namn, Empir Group AB och att vår aktie handlas under namnet Empir på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Det finns alltid en affärsrisk men det känns som att vi är på god väg mot våra nya finansiella mål 2021. Vi har fortsatt fokus på förvärv och det saknas på inget sätt målbolag, även om säljare och köpare inte alltid har samma uppfattning om relevanta värden. Vi söker kvalitetsbolag främst inom våra segment Empir Apply och Empir Serve även om kompletteringsförvärv inom systemutveckling i segmentet Empir Solve på inget sätt är uteslutet, vi får bra hävstång här.

Som har kommunicerats tidigare genomförde vi ett förvärv av ca 30 % av aktierna i Advoco AB vid årsskiftet. Under perioden har Empir ytterligare ökar sitt ägande och kommunicerade efter periodens slut den 11 april att vi genom en apportemission förvärvat aktiemajoriteten i Advoco AB, som hädanefter är dotterbolag till Empir (50,3%).

Volymvägt genomsnittlig avslutskurs under perioden har för Empir B aktien varit en besvikelse med 38,15 kronor per styck. Marknaden har alltid rätt, så är det bara, även om det inte alltid känns som att vårt hårda arbete riktigt uppskattas. Vi kan bara fortsatt arbeta och att våra rapporter visar att vi förtjänar en bättre analys av vår intjäningskapacitet. Antal avslut per handelsdag underperioden jan-mar, blev 20,4 stycken.

Vi avser att fortsätta växa, primärt genom förvärv. Vi önskar fortsätta att konsolidera applikations- och systemutvecklingsaffären i vårt affärssegment, Empir Solve, med mindre kompletteringsförvärv. Vi genomför egen organisk tillväxt genom investering inom applikationssegmentet Empir Apply och med förvärv inom applikationsdrift och drifttjänster i Empir Serve.

Vår position innebär att vi är en noterad koncern med ett renodlat ägarbolag med ett antal självständiga operativa bolag med rikstäckande kapacitet och nordiska ambitioner.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl aktieägare, kunder som våra medarbetare. Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid aktie. Vi vill påverka IT-Sverige och skapa goda förutsättningar för de små och medelstora IT-företagen att frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och utvecklas.

Vi vet vilket mervärde digitalisering kan tillföra våra kunder inom myndigheter och andra bolag.

Vi erbjuder våra kunder Kunskap genom erfarenhet.

Marknad och kunder

Vi bedömer att IT-investeringarna fortsatt kommer att ligga på en hög nivå och att marknadsförutsättningarna under 2018 och minst fram till sommaren 2019 kommer att vara fortsatt goda. I Stockholmsområdet föreligger fortsatt en viss överhettning och brist på relevanta resurser till relevant kostnad är en begränsande faktor. Empir, med ökad leveranskapacitet och klart större verksamhet och därmed naturlig marknadsnärvaro, ska klara att erhålla sin del av kakan. Empir driver sedan  några år en expansion utanför storstadsregionerna för att säkra en stabilare resursbas till rimlig kostnad. Kunder och försäljning lär fortsatt koncentreras till storstäderna, men kanske inte alldeles nödvändigt tjänsteproduktionen, inte ens konsultativ och personell sådan. Genom förvärv räknar Empir med att ta över nya affärer och öka vår marknadsnärvaro.

Utsikter

Med de två relativt starka delårsrapporterna, Q4-17 och Q1-18, i ryggen och med den tillförda affärsvolymen med våra förvärv under 2017 så kommer 2018 bli ännu ett år med tvåsiffrig tillväxt. Den resultatförbättring som också nu följer med volymen innebär att vi är på god väg mot våra finansiella mål. Empir lämnar ingen specifik årsprognos annat än att vi har uttalat en i huvudsak förvärvsdriven tillväxt och med de kommunicerade, målen att uppnå minst 500 mkr med minst 7 % EBT-marginal vid utgången av 2021.

  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/