Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Kommuniké från årsstämma i Empir Group AB

18:39 / 16 May 2018 Empir Group Press release

Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 16 maj 2018 kl. 16.00 på Miss Clara Hotell, Sveavägen 48, i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående. 

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och Bolaget för 2017. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens reviderade förslag, att hela det fria egna kapitalet balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Pär Råghall, Margareta Strandbacke och Kajsa Lundfall, samt och genom nyval utse Robert Carlén och Karin Hallerby till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Margareta Strandbacke till styrelsens ordförande.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019, för närvarande med Per Gustafsson som huvudansvarig revisor.

Arvoden

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 550 000 kr (tidigare 460 000 kr) att fördelas med 150 000 kr (tidigare 420 000 kr) till ordföranden och 100 000 kr (tidigare 80 000 kr) vardera till styrelsens övriga ledamöter och att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med valberedningens förslag.

Instruktion för valberedningen

Beslutades om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2019 i enlighet med valberedningens förslag.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Noterades att styrelsen har bemyndigats att fastställa slutliga villkor för företrädesemissionen.

Beslut om nyemission av aktier med betalning genom kvittning

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av aktier av serie B mot betalning genom kvittning.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/