Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group Delårsrapport Jan - Juni 2018

08:30 / 23 August 2018 Empir Group Press release

Januari - Juni 2018
  • Nettoomsättningen uppgick till 133,7 (98,3) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,6 (0,1) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,5 (-0,1) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,73 (-0,00*) kr
April - Juni 2018
  • Nettoomsättningen uppgick till 72,8 (51,3) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,9 (-0,9) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -5,0 (-0,9) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -1,44 (-0,36*) kr

VD har ordet
 

Efter en mycket stark start på året blev utfallet för det andra kvartalet sämre än vi hade räknat med då några av våra bolag fortfarande kämpar med att leverera det som vi kan begära. Året började mycket bra, vilket även var fallet 2017 som sedan följdes av två svaga kvartal (Q2 och Q3 2017) följt av ett urstarkt fjärde kvartal 2017. Med denna rapport för Q2 är risken uppenbar att vi ser samma mönster även för 2018. Vilket ger anledning till en viss försiktighet med att dra för stora växlar på årets sex första månader.

Resultatet ovan belastas med ca 2,1 mkr av struktur och transaktionskostnader under perioden varav ca 1,0 mkr för det andra kvartalet. Redovisningseffekter, ej likviditetspåverkande, av att ett intressebolag blivit dotterbolag under det andra kvartalet bidrar med - 3,7 mkr i negativt rörelseresultat för perioden och kvartalet.

Främst går strukturarbetet med ett par av bolagen inom segmentet Empir Solve lite trögare än beräknat och tar längre tid medan vissa bolag inom segmentet går väldigt bra. Segmentet Empir Serve går bra men även här förväntar vi oss bättre rörelsemarginaler på helåret 2018. Inom Apply segmentet fortsätter vi med våra stora investeringar i Boka/Portify inom Technode gruppen (tidigare Advoco), dock med vissa tidsjusteringar. Vi har under det första halvåret kostnadsfört ca 5 mkr i produktutveckling inom Technode gruppen, såväl i Advoco telekom systemlösning som i Boka/Portify produktplattformar varav ca 2,5 mkr i det andra kvartalet då Technode gruppen ingår i Empir som dotterbolag. Dessa investeringar genererar inte några intäkter under perioden.

Empir har kommunicerat våra långsiktiga mål och vi följer vår tillväxtplan väl, plus 36,1%, 133,7 Mkr mot 98,3 Mkr för samma period förra året. Efter fjärde och första kvartalets kraftiga resultattillväxt blev kvartal två en besvikelse med ett negativt EBITDA och rörelseresultat även om försämringen främst beror på en redovisningseffekt då vi under det andra kvartalet har förvärvat in mer än 50 % av aktierna i Technode gruppen och därmed konsoliderar denna koncern i sin helhet som dotterbolag.

Varje förvärv är en kalkylerad risk och "turn arounder" är svåra att beräkna kostnadsmässigt och tidsmässigt. Man kan dock inte tveka att genomföra nödvändiga förändringar och omstruktureringar även om det slår mot resultatet kortsiktigt. Det är lika viktigt att fullfölja de investeringar som man anser är nödvändiga för att förbättra sin totala affär, även om det om i Empirs fall rör sig om mycket stora satsningar inom segmentet Apply för att addera en produktlicensaffär till vår stora konsultaffär i segmentet Solve. Framtida resultattillväxt kommer att komma från dessa investeringar.

Vi ser att vår strategiska plan att bygga genom att förvärva, strukturera och optimera, fungerar. Våra finansiella mål stipulerar att vi skall addera ca 200 mkr i lönsam tillväxt de kommande tre åren vilket fortsatt känns helt realistiskt.

I och med den företrädesemission och den inställda utdelningen, så har Empir en bra kassa att arbeta med för att hantera våra investeringar, kvarvarande strukturkostnader och smärre kompletteringsförvärv. Organiskt skall vi kunna fortsätta vårt arbete att förbättra våra rörelsemarginaler löpande. Det kommunicerade målet om 7 % EBT marginal 2021 kräver att våra investeringar blir lyckosamma då målen är tufft satta och detta sker på inget sätt med automatik, bara hårt arbete. Resultatförbättringen av rörelseresultatet kommer att realiseras genom en fortsatt organisk operativ förbättring av vår stora konsultverksamhet inom segmentet Solve, idag med 3,0 % i rörelsemarginal. Det förutsätter även att våra stora investeringar i segmentet Apply bär frukt och blir bidragsgivare samt att vi kan växa i segmentet Serve, våra drift- och förvaltningsuppdrag, idag med 11,9 % i rörelsemarginal.

Det finns alltid en affärsrisk men vi är på god väg mot våra finansiella mål 2021. Vi har fortsatt fokus på förvärv och det saknas på inget sätt målbolag, även om säljare och köpare inte alltid har samma uppfattning om relevanta värden. Vi söker kvalitetsbolag främst inom våra segment Empir Apply och Empir Serve även om kompletteringsförvärv inom systemutveckling i segmentet Empir Solve på inget sätt är uteslutet. Rörelsemarginalerna inom Solve segmentet är lägre och det skalar inte på samma sätt som våra licens- och produktintäkter i Apply och Serve som är våra primära tillväxtsegment, främst rörelsemarginalmässigt.

Volymvägt genomsnittlig avslutskurs efter perioden har för Empir B aktien varit en besvikelse, till och med under emissionskursen 25,55 som tillförde Empir ca 13,5 mkr i kontant likvid. Marknaden har alltid rätt, så det är bara att acceptera och vi kan bara fortsätta att arbeta på och genom våra rapporter visa att vi förtjänar en bättre analys av vår framtida intjäningskapacitet. Vår huvudstrategi att växa genom förvärv och att betala ca 50 % av köpeskillingen med egna aktier kan dock försvåras om bolaget inte kan emittera nya aktier till en rimlig marknadsvärdering.

Vi önskar fortsätta att konsolidera applikations- och systemutvecklingsaffären i vårt affärssegment, Empir Solve, med mindre kompletteringsförvärv. Vi genomför egen organisk tillväxt genom investering inom applikations segmentet Empir Apply och med förvärv inom applikationsdrift och drifttjänster i Empir Serve. Detta för att koncernen skall få en bättre balans och möjliggöra en genomsnittlig väsentligt mycket högre intjäningsförmåga per intäktskrona.

Vår position innebär att vi är en noterad koncern med ett renodlat ägarbolag med ett antal självständiga operativa bolag med rikstäckande kapacitet och nordiska ambitioner.

Vi har alla lärt oss genom erfarenhet vilket mervärde digitalisering kan tillföra våra kunder inom myndigheter, organisationer och företag.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl aktieägare, kunder som våra medarbetare.

Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid aktie.

Vi vill påverka IT Sverige och skapa goda förutsättningar för de små och medelstora IT företagen att frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och utvecklas.

Vi erbjuder våra kunder Kunskap genom erfarenhet.

Marknad och kunder

Vi bedömer att IT investeringarna fortsatt kommer att ligga på en hög nivå och att marknadsförutsättningarna under 2018 och minst fram till sommaren 2019 kommer att vara fortsatt goda. I Stockholmsområdet föreligger fortsatt en viss överhettning och brist på relevanta resurser till relevant kostnad vilket är en begränsande faktor. Empir, med ökad leveranskapacitet och klart större verksamhet och därmed naturlig marknadsnärvaro, ska klara att erhålla sin del av kakan. Empir driver sedan några år en expansion utanför storstadsregionerna för att säkra en stabilare resursbas till rimlig kostnad. Kunder och försäljning lär fortsatt koncentreras till storstäderna, men kanske inte alldeles nödvändigt tjänsteproduktionen, inte ens konsultativ och personell sådan. Genom förvärv räknar Empir med att ta över nya affärer och öka vår marknadsnärvaro.

Utsikter

2018 kommer att bli ännu ett år med tvåsiffrig tillväxt för Empir. Vi kommer att fortsätta arbeta med våra befintliga bolags resultatförbättringar och att försöka förvärva nya enheter inom de icke konsultativa segmenten Apply och Serve. Vi lägger stort fokus på våra investeringar i Apply som planenligt kommer att vara en avtrappande belastning även under 2019 och en bit in i 2020. Vi jobbar med våra koncernövergripande kostnader som är för höga med nuvarande affärsvolymer. Nya ekonomisystem och rationaliseringar är på ingång. Empir lämnar ingen specifik prognos annat än att vi har en uttalad förvärvsdriven tillväxt med målen att vid slutet av 2021 omsätta ca 500 mkr och uppnå minst 7 % EBT marginal. Denna ambition är oförändrad och styr våra handlingar såväl kort som på längre sikt. Empirs utdelningspolicy, som tidigare har kommunicerats, ska i normalfall uppgå till 60 % av varje års resultat om bolagets situation i övrigt så möjliggör. Därtill har Empir ca 48 mkr i förlustavdrag som kraftigt kommer att förbättra Empirs utdelningsförmåga under de kommande åren.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/