Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB: Bokslutskommuniké 2018

08:30 / 14 February 2019 Empir Group Press release

Januari - December 2018
  • Nettoomsättningen uppgick till 264,1 (218,8) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,4 (5,0) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,0 (4,5) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,52 (1,69*) kr
Oktober - December 2018
  • Nettoomsättningen uppgick till 74,4 (70,2) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,6 (8,1) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,1 (7,9) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (2,50*) kr

VD har ordet
 

2018 innebär fortsatt tvåsiffrig nettoomsättning tillväxt om 20,7 % och ett positivt EBITDA resultat om 3,7 Mkr. Därmed har vi mer affärer att utveckla och förbättra på vår väg mot målet 2021. Det redovisade EBITDA resultatet har påverkats av en reaförlust i samband med konsolideringen av Technode (Advoco) så som dotterbolag från och med april 2018 med ca - 3, 7 mkr samt av strukturkostnader/transaktionskostnader i samband med förvärv och omorganisationer med ca - 4,9 mkr under 2018. I årets EBITDA resultat ingår det också en reavinst om ca 1,1 mkr kopplat till en tilläggköpeskilling som blev mindre än beräknat. Totalt uppgår dessa poster till ca - 7,5 mkr som har belastat 2018, läggs dessa tillbaka erhålls ett proforma EBITDA om ca 11,2 mkr (4,2 %)

Det transformeringsarbete som inleddes i augusti 2015 när nya huvudägare kom in i bolaget och med val av ny styrelse, tillsättandet av ny ledning, ny förvärvsdriven tillväxtstrategi och de nuvarande finansiella målen formulerades, har nu pågått i tre fulla verksamhetsår. Vi följer vår planerade utvecklingskurva rimligt bra och som operativt nu pekar mot de under 2016 kommunicerade målen om 500 mkr i nettoomsättning och 7 % i EBT vid utgången av 2021. Dessa mål bedömer vi att det kräver ett internt operativt kassapåverkande mål om ca 16 % i EBITDA marginal. Som framgår av vår löpande segmentredovisning varje kvartal så utvecklas vår rörelse i rätt riktning. Vi har i dagsläget 6 av våra 11 operativa bolag på eller över vårt interna EBITDA mål och med ett rullande 12 månaders EBITDA marginal om ca 12 % för samtliga operativa bolag. Baserat på en nettoomsättning större än 300 mkr, rullande 12 månader säkerställer detta en fortsatt tvåsiffrig tillväxt med förbättrad lönsamhet under 2019.

Empir har nu tre år kvar för att 2021 kunna leverera de kommunicerade finansiella målen. Baserat på ovan beskrivna resonemang skall därmed nettoomsättningen öka över de kommande tre åren med ca 200 mkr tillsammans med en fortsatt förbättring av vårt operativa resultat i en jämn utveckling mot målet 7 % EBT marginal. Med fokus på resultatmåttet snarare än nettotillväxten ser jag i dagsläget detta som fortsatt fullt möjligt att uppnå med rimlig affärsrisk och omvärldsvillkor.

Operativt innebär detta fortsatt hög tillväxttakt under de kommande två åren och att under sista året helt fokusera på resultatmålet EBT 7 %. Våra tålmodiga aktieägare ska i våra kommande delårsrapporter förhoppningsvis också kunna notera att vi är på rätt väg mot målen. Därmed hoppas jag skapa förutsättningar för en omvärdering av värdet per aktie, som har haft en negativ utveckling under perioden 2015-2018, även om börsvärdet har tredubblats under samma period.

Med ett positivt operativt EBITDA resultat 2018, innebär lönsam tillväxt en positiv resultatutveckling då våra höga fasta kostnader slås ut på en större affärsvolym med snabbare resultattillväxt som följd.

Vår antagna tillväxtplan innebär löpande resultattillväxt inom vårt stora segment Solve. Fortsatt resultattillväxt, såväl organiskt som genom kompletteringsförvärv i Apply segmentet, som totalt under 2019 går från röda siffror till svarta då vårt stora utvecklingsprojekt Portify går från klarhet till klarhet. Med hjälp av det i december genomförda förvärvet av Tavana IT AB (Anzena Consulting) så kommer Serve segmentet under 2019 fortsatt att organiskt tillföra betydande lönsamhetstillskott. Ett studium av vår segments rapportering på sidan 21 rekommenderas av den som önskar insikt om hur Empir Group verkligen mår. Med ny tillväxt, primärt inom våra två segment Apply och Serve, erhåller vi gradvis en betydligt mer balanserad koncern och därmed mindre sårbarhet och större lönsamhet som följd.

Lika viktigt som det är att göra bra förvärv är det att fullfölja de investeringar som man anser är nödvändiga för att förbättra kassaflödet och rörelsemarginalen i Empirs totalaffär. Empir bedriver ett större eget produktutvecklings projekt, Portify, sedan något drygt år tillbaka inom vårt segment Apply. En produktlicensaffär erbjuder väsentligt högre rörelsemarginaler och ett nödvändigt komplement till koncernens stora konsultrörelse. Framtida resultattillväxt kommer till mycket stor del att komma från dessa investeringar med högre marginal men också med en högre operativ risk än vad förvärvad tillväxt innebär.

Vi ser att vår strategiska plan att bygga genom att förvärva, strukturera och optimera, fungerar och att vi i stort ligger på vår planerade utvecklingskurva.

Vi har en acceptabel kassa, som nu dessutom löpande skall förbättras, vi ser inga större svårigheter att hitta passande målbolag inom våra segment Apply och Serve. Vår förvärvs modell att erlägga ca 50% av transaktionsvärdet med nya egna aktier ger oss i dagsläget vissa problem och begränsningar. Vi undersöker därför aktivt alternativa finansieringsvägar för att fortsatt kunna förvärva lönsamma produkt- och serviceföretag till bra villkor för Empir utan att tvingas trycka upp allt för mycket aktier.

Vår position innebär att vi är en noterad koncern med ett renodlat ägarbolag och med ett antal självständiga operativa bolag med rikstäckande kapacitet och nordiska ambitioner verksamma i tre segment, systemutveckling, applikationsutveckling och service av drift och support, Solve, Apply och Serve.

Vi har alla lärt oss genom erfarenhet vilket mervärde digitalisering kan tillföra våra kunder inom offentlig och privat sektor.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl aktieägare, kunder som våra medarbetare.

Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid aktie.

Vi vill påverka IT Sverige och skapa goda förutsättningar för de små och medelstora IT företagen att frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och utvecklas.

Vi erbjuder våra kunder kunskap genom erfarenhet.

Marknad och kunder

Vi bedömer att digitaliseringen och IT investeringarna fortsatt kommer att ligga på en hög nivå och att marknadsförutsättningarna under 2019 och minst fram till sommaren 2020 kommer att vara fortsatt goda. Även vid en bred nedgång av konjunkturen kommer behovet att digitalisera affärsprocesser och administration att finnas kvar och efterfrågan bedöms vara fortsatt god för Empirs tjänster.

En avkylning i Stockholmsområdet skulle, troligen, enbart vara av godo och minska bristen på relevanta resurser till rimlig kostnad, vilket idag är en begränsande faktor. Ett kraftigt växande Empir, med en ökad leveranskapacitet och en allt större marknadsnärvaro, skall klara att erhålla sin del av kakan.

Empir driver sedan några år en expansion utanför storstadsregionerna för att säkra en stabilare resursbas till rimlig kostnad. Kunder och försäljning lär fortsatt koncentreras till storstäderna, men kanske inte alldeles nödvändigt tjänsteproduktionen, inte ens konsultativ och personell sådan. Genom de senaste årens ökade tjänsteutbud inom Apply och Serve räknar Empir med att ta över nya affärer och öka vår marknadsnärvaro, inte minst inom mer lönsamma segment. Med ökad närvaro inom egna produkter och tjänster i segmenten Apply och inom Serve erhåller vi inte bara ökad lönsamhet utan också en mer balanserad koncern vilket ger en betydligt större motståndskraft mot marknadsförändringar och minskad efterfrågan.

Utsikter

2019 kommer att bli ännu ett år med tvåsiffrig tillväxt för Empir. Vi kommer att fortsätta arbeta med våra befintliga bolags resultatförbättringar och att försöka förvärva nya enheter inom de icke konsultativa segmenten Apply och Serve. Vi lägger stort fokus på våra investeringar i Apply som planenligt kommer att vara en avtrappande belastning även under 2019 och en bit in i 2020. Vi jobbar med våra koncernövergripande kostnader som är för höga med nuvarande affärsvolymer. Nya ekonomisystem och rationaliseringar är på ingång. Empir lämnar ingen specifik årsprognos annat än att vi har en uttalad förvärvsdriven tillväxt med målen att vid sluten av 2021 omsätta ca 500 mkr och uppnå minst 7 % EBT marginal. Denna ambition är oförändrad och styr våra handlingar såväl kort som på längre sikt. Empirs utdelningspolicy, som tidigare har kommunicerats, ska i normalfall uppgå till 60 % av varje årsresultat om bolagets situation i övrigt så möjliggör. Därtill har Empir ca 47,1 mkr i underskottsavdrag som kraftigt kommer att förbättra Empirs utdelningsförmåga under de kommande åren.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD & Koncernchef, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@empirgroup.se

Torbjörn Nilsson, CFO & vVD, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@empirgroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/