Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Empir Group

15:30 / 27 March 2019 Empir Group Press release

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

 

PRESSMEDDELANDE                                                                         

Stockholm den 27 mars 2019

Empir Group AB ("Bolaget" eller "Empir Group") har idag, den 27 mars 2019, hållit extra bolagsstämma. Vid stämman fattades beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen").

Villkoren för Företrädesemissionen i korthet

Enligt villkoren för nyemissionen berättigar på avstämningsdagen den 29 mars 2019 varje aktie av serie A till en teckningsrätt av serie A och varje aktie av serie B till en teckningsrätt av serie B. Nio teckningsrätter av serie A respektive serie B berättigar till teckning av två nya aktier av motsvarande aktieslag. Teckningskursen är 15,00 kr per aktie och således kommer nyemissionen vid fullteckning inbringa en emissionslikvid om cirka 15 Mkr före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 2 april 2019 till och med den 16 april 2019. Emissionen omfattar högst 14 814 aktier av serie A och 991 746 aktier av serie B, sammanlagt totalt högst 1 006 560 aktier i bolaget. Genom nyemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst cirka 11 316 270,31 kronor.

För ytterligare information om nyemissionen, vänligen se tidigare pressmeddelande av den 4 mars 2019. Ytterligare information om nyemissionen kommer att finnas tillgänglig i det prospekt som förväntas offentliggöras den 28 mars 2019.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.

28 mars 2019                                                             Planerat datum för offentliggörande av prospekt

Första handelsdag för Bolagets aktier exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

29 mars 2019                                                             Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

2 april 2019                                                                Första dag för handel i BTA B

2 - 12 april 2019                                                      Handel i teckningsrätter av serie B

2 - 16 april 2019                                                      Teckningsperiod

Omkring 22 april 2019                                           Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Empir Group i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

+46 705 90 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 15.30 CET.

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Empir Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Empir Group kommer endast att ske genom det prospekt som Empir Group beräknar kunna offentliggöra omkring den 28 mars 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Empir Group har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Empir Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/